Asukaskysely 2023

2023 asukaskyselyllä kerätään erityisesti tietoa lämmitysjärjestelmän toimivuudesta, mutta myös sähköautojen lataamistarpeesta. Lämmitysjärjestelmän päivityksen jälkeen patteriverkoston lämmitysasetuksia muutettiin siten, että huoneistojen lämpötila olisi     20-21 asteen välillä. Tällä kyselyllä hallitus kerää asukkaiden kokemuksia lämmityksestä tavoiteltavan lämpötilan uudelleen arvioimiseksi. Kyselyn lopussa kysytään sähköautojen lataamistarpeesta. Hallitus valmistelee 2023 aikana suunnitelman miten lataaminen mahdollistetaan yhtiössä.

Kyselyyn vastaaminen kestää n. 5min.

Vastaathan kyselyyn sähköisesti, jos mahdollista: saastokenno.com/asukaskysely2023linkki. Näin helpotetaan vastausten käsittelyä. Paperiset vastaukset jätetään yhtiön postilaatikkoon, joka löytyy 3A rapun väliköstä.

Vastaathan kyselyyn 28.2. mennessä. Pyydämme vain yhtä vastausta per huoneisto.

Kyselyaineistossa kerätään huoneistotiedot, jotta poikkeamiin voidaan puuttua. Nämä tiedot luovutetaan huoltoyhtiölle, joka on tarvittaessa yhteydessä asukkaaseen.

You may answer in English in when using the link saastokenno.com/asukaskysely2023linkki

Asukastiedote 8.12

UUSI JÄTEASEMA KÄYTTÖÖN VASTA KEVÄÄLLÄ
THE NEW WASTE COLLECTION POINT WON’T BE IN USE UNTIL NEXT SPRING

Taloyhtiön jätehuollossa siirrytään käyttämään Finncont-jätteenkeräysjärjestelmää. Uudet syväsäiliöt on asennettu paikoilleen, mutta niiden ympärille rakennetaan vielä suoja-aidat. Aidat voidaan rakentaa vasta keväällä roudan sulettua. Jäteastioita ei siis vielä voi käyttää ja niiden käyttöön-otosta tiedotetaan myöhemmin talvella/alkukeväällä.

MATTOJEN PESU TALOYHTIÖN PESUTUVISSA ON KIELETTY EPÄSIISTEYDEN TAKIA
WASHING CARPETS IN THE LAUNDRY ROOMS IS FORBIDDEN AS IT CAUSES UNCLEANNESS

Mattojen pesu taloyhtiön pesutuvissa on aiheuttanut useita ongelmia pesutuvissa. Tästä syystä mattoja ei enää saa pestä taloyhtiön pesutuvissa.

SAUNOJEN KÄYTTÖÖN MAHDOLLISESTI KATKOJA TALVEN AIKANA
THE HEATING OF THE SAUNA’S MIGHT BE INTERRUPTED IN THIS WINTER

Vallitsevasta energiansäästötilanteesta johtuen talon saunojen lämmittämistä saatetaan rajoittaa, mikäli sähkökatkosten riski on kasvanut esimerkiksi pakkasjakson aikana. Asiasta tiedotetaan tarkemmin saunojen oville jaettavilla tiedotteilla ja yhtiön verkkosivuilla saastokenno.com. Menetetyistä saunavuoroista ei veloiteta.

Talon joulusaunat lämpiävät normaalisti.

Hallitus toivottaa asukkaille rauhallista joulun aikaa!

Millainen piha meillä pitäisi olla?

In English below

Säästökennon pihasuunnitelman luonnos on alla. Pyydämme asukkailta ja osakkailta kommentteja siihen. Suunnitelmalla ohjataan piha-alueiden käyttöä, esimerkiksi uusitaanko leikkipaikka tai poistetaan sellainen. Suunnitelmassa punaisella on merkitty muutokset. Toivomme osakkailta ja asukkailta ideoita, mutta myös kriittistä näkemystä siihen miten yhtiön pihaa käytetään nyt ja tulevaisuudessa.

Hallitus käsittelee palautteen ja päivittää suunnitelmaa sen pohjalta. Suunnitelma tuodaan yhtiökokoukselle tiedoksi 2023 yhtiökokoukseen. Suunnitelman pohjalta tehtävistä urakoista tai toimista päätetään erikseen niiden mittakaavan mukaan joko hallituksessa tai yhtiökokouksessa.

Pyydämme vain yhden vastauksen per huoneisto. Kysely on auki 9.12 asti.

Pyydämme vastauksia ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa saastokenno.com/pihakysely

See the draft of Säästökenno’s yard plan attached. We are asking residents and shareholders for comments and feedback on the plan. The plan guides the use of the yard areas, for example whether the playground is renewed or removed. Changes are marked with red in the plan. (We are sorry that changes are only in Finnish.) We are hoping for ideas/comments from shareholders and residents, and also a critical view of how our yard is used now and in the future.

The board processes the feedback and updates the plan based on it. The plan will be brought to the general meeting in 2023. Actions based on the plan will be decided separately according to the scale of changes either in the board or in the general meeting.

We only ask for one answer per apartment. The survey is open until 9.12.

We hope to get answers electronically at saastokenno.com/pihakysely (Finnish and English)

Lämpötilojen säätö syksy 2022-talvi 2023

Päivitys: lämmitysjärjestelmän tasapainotuksen jälkeen lämmitysjärjestelmässä havaittiin ilmaa, jonka takia ylimmissä kerroksissa on ollut suunniteltua kylmempää. Mikäli huoneistossasi on lämpötila on alle 19 astetta olethan suoraan yhteydessä huoltoyhtiöön: info@helsinginkiinteistopalvelu.fi.

Alla oleva tiedote on toimitettu huoneistoihin syyskuussa 2022.

Maalämpöhanke on päättynyt ja syksyn edetessä huoneistojen lämmitystä säädetään. Hallitus on päättänyt, että maksimilämpötila huoneistoissa on 20-21 asteen välillä. Yhtenä perusteena lämpötilalle on Euroopan energianiukkuus. Matalla lämpötilalla vastataan myös energian kohonneisiin kustannuksiin ja hillitään vastikkeiden ja vuokrien nousua. Pienempi kulutus myös laskee sähkön hintaa. Asukkaita pyydetään seuraamaan huoneistojensa lämpötilaan aiemmin toimitetuilla mittareilla ja ilmoittamaan jos lämpötila on huomattavasti korkeampi tai matalampi. Alkuvuodesta 2023 toteutetaan asukaskysely, jolla kartoitetaan kokemusta asumismukavuudesta, jonka perusteella hallitus tarkastelee huoneistolämpötilan maksimiarvoja uudelleen.

Mittausohje:

Sijoita lämpömittari noin metrin korkeudelle ja ainakin metrin päähän ikkunasta ja patterista. Jos lämpötila on huoneistossasi liian kuuma tai kylmä, tarkasta lämpötila mittarista ja kirjaa ylös päivä ja lämpötila. Mikäli lämpötila on alle 19 astetta laita viestiä samantien lampomittaus@saastokenno.com tai olemassa yhteydessä suoraan huoltoyhtiöön (jos sähköposti ei ole vaihtoehto voit soittaa: 040 036 9330).

Myöhemmin 2023 alussa asukaskyselyssä pyydetään kirjaamaan ylös lämpötiloja, jotka on koettu epämieluisina.

HUOM. Jos huoneistossa on liian kuuma voit aina säätää termostaattia pienemmälle.  Termostaatti määrittelee huoneen maksimi lämpötilan (1=12°C, 2=16°C, 3=20°C, 4=24°C).

Energian säästövinkkejä

Asumisen energian kulutuksessa merkittävä osa tulee veden lämmityksestä. Mitä lyhyempiä tai kylmempiä suihkuja otat sen vähemmän energiaa kuluu.

Säädä makuuhuoneiden ja vähällä käytöllä olevien tilojen patterit pienemmälle ja pidä väliovet kiinni. Useimmat meistä myös nukkuvat paremmin viileässä.

Lisää vinkkejä: https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/energiansaasto_on_varautumista

Mikäli sinulla on vinkkejä mitä muuta taloyhtiö voisi tehdä energian säästämiseksi laita hallitukselle viestiä: hallitus@saastokenno.com

In English

The geothermal project has ended and with autumn and cooler weather, the heating of the apartments will be regulated. The housing board has decided that the maximum temperature in the apartments is between 20 and 21 degrees. One reason for the temperature is Europe’s energy scarcity. The low temperature also responds to the increased costs of energy and curbs the rise in fees and rents. Lower consumption also lowers the price of electricity. Residents are asked to monitor the temperature of their apartments with the previously delivered meters and report if the temperature is significantly higher or lower. At the beginning of 2023, a resident survey will be carried out, which will map the experience of living comfort, based on which the housing board will review the maximum apartment temperature values.

Measuring instructions:

Place the thermometer at a height of about one meter and at least one meter away from the window and radiator. If the temperature in your apartment is too hot or cold, check the temperature on the meter and write down the day and temperature. If the temperature is below 19 degrees, immediately send a message to lampomittaus@saastokenno.com (if email is not an option, you can call: 040 036 9330).

Later, at the beginning of 2023, the resident survey will ask to write down temperatures that have been unpleasant.

NOTE If the apartment is too hot, you can always adjust the thermostat lower. The thermostat defines the maximum temperature for the room (1=12°C, 2=16°C, 3=20°C, 4=24°C).

Energy saving tips

A significant part of energy consumption in housing comes from heating water. The shorter or colder showers you take, the less energy is consumed. Adjust the radiators in bedrooms and rooms with little use to a lower temperature and keep the room doors closed. Most of us also sleep better when it’s cool.

If you have tips on what else could be done to save energy, send the board a message: hallitus@saastokenno.com

Säästökenno osakastiedote syksy 2022

Irina Havinmaa on aloittanut uutena isännöitsijänä / We have new building manager

Aiempi isännöitsijä Satu Ingström lopetti yllättäen Astala isännöinnisssä hänen tilallaan on aloittanut Irina Havinmaa. Keskeneräisenä siirtyneiden tehtävien ja uuden kohteen vastaan ottamisen takia isännöitsijä on tavallista kiireisempi.

Irinan yhteystiedot ovat: 09 477 81390, irina.havinmaa@astala.fi

Säästökennon taloudellinen tilanne on vakaa / Economic situation is stable

Mediassa on paljon puhuttu taloyhtiöiden kasvaneista kuluista erityisesti energian takia ja nostettu esille tarve kerätä ylimääräisiä vastikkeita. Maalämpöön siirtymisen seurauksena Säätökennon energiakustannukset ovat riippuvaisia sähkön hinnasta. Yhtiön nykyinen sähkösopimus on voimassa 2023 loppuun asti, mitä ennen energian hinnan nousulla ei ole merkittävää vaikutusta yhtiön kustannuksiin.

Lämmitysverkoston tasapainotuksen valmistuttua syksy-talvi 2022 säädetään huoneistojen lämpötiloja. Hallitus on päättänyt 20-21 asteen huoneistolämpötilasta, jonka odotetaan laskevan yhtiön lämmityskustannuksia. Asukkaiden kokemuksia huoneistolämpötilasta selvitetään kyselyllä 2023 alkuvuodesta.

Hallitus tarkastelee kustannuspainetta keväällä budjetin suunnittelun yhteydessä ja kertoo tilanteesta yhtiökokoustiedotteessa.

Remontit ovat pääosin valmiit / renovations are mainly done

Julkisivu-, maalämpöurakat ja patteriventtiilien vaihto sekä 4D rapun hissin uusiminen on saatettu loppuun. Kaikissa näissä tehdään edelleen viimeistely- ja säätötöitä. Urakat ovat pysyneet hyvin budjetissaan.

Jäteaseman asennus / new household waste collection point will be installed on autumn 2022

Syväsäiliöt asennetaan syksyn 2022 aikana 4AB talon edessä olevan parkkipaikan päähän. Vanhat jätehuoneet siirtyvät muuhun käyttöön.

Pihasuunnitelman luonnon kommenttikierrokselle / Yard plan will be available for commenting

Aiemmin valmistuneen pihasuunnitelman luonnos tuodaan osakkaille ja asukkaille kommentoitavaksi syksyllä 2022. Hallitus käsittelee palautteen ja tuo suunnitelman tiedoksi yhtiökokoukseen. Suunnitelma ohjaa piha-alueiden käyttöä. Pihan uudistamishankkeista/ toimista päätetään erikseen.

Kiitos palautteista ja huomioista, toivomme lisää / We thank for given ideas and observations

Asukkaiden ja osakkaiden huomiot epäkohdista ja ideat yhtiön kehittämiseksi ovat olleet arvokkaita mm. nyt valmistuneiden remonttien osalta. Iso Kiitos niistä!

Laitathan hallitukselle viestiä, jos huomaat epäkohtia tai sinulla tulee idea vaikkapa miten parantaa asumismukavuutta. Pyydämme yhteyden otot sähköpostilla hallitus@saastokenno.com tai jos sähköposti ei ole käytettävissä, puhelimitse isännöitsijän kautta.

Hallitus

Jakelu: huoneistotiedo.fi, saastokenno.com ja porraskäytävät

Julkisivukorjaus aikataulu ja sisältö

In english below.

HUOM. Parvekkeiden korjaustarvetta ei ole löytynyt 3-puolen taloissa eikä 4CD talossa. 4AB talon osalta tieto saadaan telineiden asennuksen jälkeen.

As Oy Säästökenno

                      Kiitämme yhtiötänne luottamuksesta tilatessanne julkisivusaneerausurakan

                      Suomen Saneeraustalo Oy:ltä

Urakan sisältö on pääosin seuraava:

  • Telineiden asennus pitkille sivuille ( ei huputusta )
  • Julkisivun betoniosien painepesu ja maalaus
  • Julkisivun ja parvekkeiden saumausten uusinta
  • Päätyjen nurkkapilareiden ruiskubetonointi ja rappaus
  • Sisäänkäyntien rappauskorjaus ja maalaus

Työt alkavat vapun 2.5.2022 työmaan perustamisella ja telinemateriaalin toimituksella sekä telineiden asennuksella lohkosta 1 ( kts lohkojako sekä aikataulu )

Rappukäytävissä nähtävillä myös yleisaikataulu, työmaasuunnitelma, lohkojaot sekä asukasinfomateriaali sekä yhteystietoluettelo.

Työt tehdään ulkokautta joten asuntoihin sisälle ei tulla tämän urakan yhteydessä

Parvekkeet tulevat urakan aikana olemaan hetkellisesti pois käytöstä.

 Toimenpiteistä asukkaille koskien parvekkeen tyhjennystä jaetaan tiedote n 5 vrk ennen töiden aloitusta.

Ikkunat tulee pitää suljettuina työalueella klo 7.00 – 18.00.

Yhteystyöterveisin

Suomen Saneeraustalo Oy

Joni Vääri

Työnjohtaja

joni.vaari@saneeraustalo.fi

As Oy Ruoholahdenpuisto

We thank your company for your trust when ordering the facade renovation contract

From Suomen Saneeraustalo Oy

The content of the contract is mainly as follows:

– Installation of racks for balcony lines (no hood)

– Pressure washing of clinker parts of facades

– Pressure washing and painting of concrete parts of the facade

– Painting of concrete and steel parts of balconies

– Coating of balcony floors

– Painting of steel parts of the facade

Work will begin after Easter (19.4) with the construction of a construction site and the delivery of scaffolding material.

Pressure washing work on the balconies and facades in the courtyard will also start after Easter.

The contractor will announce the progress of the work on a notice board at the door of the waste room on a weekly basis.

The notice board also contains the contract schedule and site plan

The work will be done from the outside, so you will not enter the apartments in connection with this contract

The balconies will be temporarily out of order during the contract (approx. 3 weeks / line). A notice about the measures for emptying the balcony will be distributed to the residents about 5 days before the start of the work.

Windows should be kept closed in the work area from 7 a.m. to 6 p.m.

Joni Vääri

Suomen Saneeraustalo Oy

Yhtiökokouksessa esitelty projektin esittely, aikataulu, lohkojako.

Yhtiökokous 20.4.2022

Yhtiökokouksen päätöksen voit lukea tästä.

Kutsu ja sen liitteet: tiedote, talousarvio, toimintakertomus ja tilinpäätös, kunnossapitoselvitys, järjestyssäännöt ja pääomavastikkeet.

Kokouksen asialista keskeisiltä osin

Esitetään tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta
Löydät toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tästä ja tilikohtaiset tilinpäätöstiedot tästä.

Esitellään kunnossapitotarveselvitys (lataa tiedosto tästä)
Yhtiössä on toteutettu viimeisten vuosien aikana useita korjaustoimia ja isommista jäljellä on julkisivun saumaus- ja maalausremontti, joka on yhtiökokouksen päätösasiana. Lähivuosille kohdistuvia korjaushankeista jäljellä on autotallien korjaaminen (n.0,93€/osake, 2018 arvio). Hallitus pyrkii siirtämään ei-kiireellisiä remontteja tulevaisuuteen 2025 jälkeiseen aikaan. Näitä ovat talojen päätyjen, parvekkeiden kunnostus (arvio ei tiedossa) sekä loppujen hissien korjaukset (n. n. 0,47€/osake per hissi, 2019 hinta), joihin ryhdytään tarpeen mukaan. Näiden lisäksi on pienempiä korjauskohteita kuten pihan kunnostaminen, hulevesijärjestelmän uusimine tarvittavin osin, porraskäytävät ja kellarien säilytystilat, joita uusitaan korjausbudjetin puitteissa.

Lisää tulevista remonteista: https://saastokenno.com/kategoriat/remontit/tulevat-remontit/

Päätetään talousarvion vahvistamisesta tilikaudelle 1.1.-31.12.2022
Vastikkeet pysyvät pääosin ennallaan. Ainoastaan kaasumaksu nousee nousseiden kulujen mukana 24€/kk.

Päätetään julkisivukorjauksiin ryhtymisestä
Hallitus suosittelee, että yhtiökokous hyväksyy osittaisen julkisivuremontin. Tässä yhteydessä korjataan kiireellisesti korjausta tarvitsevat osat eli elementtien saumojen uusiminen ja halkeamien korjaaminen, sekä pestään ja maalataan julkisivujen pitkät sivut. Parvekkeilla uusitaan elementtisaumat ja tarvittaessa lattiapintoja. Hankkeen kustannusarvio on alla. Kustannusarvio on laskettu arviodulla työmäärällä (esim. korjattavien halkeamien määrä), jonka takia arvioon liittyy tavanomaista enemmän epävarmuutta. Tämän takia ehdotettu lainavaltuustus on tavanomaista suurempi.   

Tarjottu urakkahinta arvioidulla työmäärällä  358000
Lisätyöarvio  70000
Urakan valvonta ja johto  12000
Yhteensä   440000 (4€/osake)

Korjattavat kohteet suositeltiin korjattaviksi jo 2014 tehdyssä kuntokartoituksessa. Sadeveden päätymisestä rakenteisiin ei ole tietoa. Mikäli rakenteisiin pääsee kosteutta se saattaa nopeuttaa betonin rapautumista tai näkyä vesivahinkona huoneistossa. Hallituksen arvion mukaan saatu tarjous on edullinen, myös ottaen huomioon rakentamisen nousevat hinnat. Näiden syiden takia hallitus suosittelee hankkeen aloittamista saadun tarjouksen perusteella kesällä 2022.

Päätetään hissikorjauksen ja jätteiden syväkeräysastioiden rahoittamisesta lainalla
Jäteasemat ovat sijainneet autotalleissa ja 4AB talossa erillisessä tilassa. Tilat ovat tarpeeseen nähden liian pienet, ja siksi roskikset tulvivat muuttojen yhteydessä. Hallitus on päättänyt syväsäiliöihin rakentamisesta.  Hankkeen kustannusarvio on alle 50 000€.

Hissien huoltoyrityksen ilmoituksen mukaan 4D-rapun hissin koneisto pitää ääntä, jonka perusteella he arvioivat sen hajoavan pian. Yhtiöllä on säilössä aiemmin uusitun hissin koneisto, joten hissin pitkäaikainen käyttökatkoon ei tarvitse varautua. Hallitus on päättänyt hissin peruskorjaamisesta, jonka kustannusarvio on noin 50 000€. 

Nämä kustannukset voidaan maksaa hoitovastikkeesta, jolloin se todennäköisesti painuu merkittävästi alijäämäiseksi tai vastiketta pitää korottaa. Hallitus ehdottaa, että nämä korjaukset rahoitetaan lainalla, jolloin ne saadaan osaksi julkisivuremontin lainaa. Näin hoitovastikekertymä jää suuremmaksi ja mahdollistaa esim. tulevia hissien uusimisia ilman lainan ottamista tai ylimääräisen vastikkeen keräämistä.

Päätetään kameravalvonnan katseluoikeuden laajentamisesta ja oikeudesta poistaa käytöstä vahingonteossa tai varkaudessa käytetyt avaimet
2016 yhtiökokouksen päätöksellä yhtiön yleisiin tiloihin asennettiin videovalvonta ja kulkemista tallentavat avaimet. Tuolloin linjattiin, että videotallenteiden katselu ja käyttöoikeus on vain poliisilla. Viimeisten vuosien aikana varkaudet ja tuhotyöt yhtiön tiloissa ovat yleistyneet uudelleen (13% 2022 asukaskyselyn vastaajista omaisuutta oli varastettu tai vahingoitettu ainakin kerran viimeisen vuoden aikana) ja samalla on havaittu, että poliisi tutkii vain harvoin näitä rikoksia ja pyytää lukkojen tai videovalvonnan keräämää tietoa.

Juristin lausunnon mukaan yhtiökokous voi antaa hallitukselle oikeuden valtuuttaa henkilö tai taho käsittelemään videotallenteita, kun on tapahtunut varkaus- tai vahingonteko.

Vertaamalla lukkojärjestelmän ja videovalvonnan tietoja on mahdollista tunnistaa avain, jota on käytetty vahingonteossa tai varkaudessa. Avaimen tunnistaminen ja sen käytön estäminen estää sen uudelleen käytön vahingonteossa. Hallitus pyytää yhtiökokoukselta lupaa valtuuttaa henkilö tai taho katselemaan lukkojärjestelmän tietoja ja  videotallenteita, kun kyseessä on varkaus tai vahingonteko, ja oikeuttaa hallitus poistamaan toiminnassa käytetty avain järjestelmästä.

Tuloilman suodattimien vaihto

Hallitus on tilannut tuloilman suodattamien vaihdon kaikkiin huoneistoihin. Tuloilmakanavat sijaitsevat ikkunoiden yläreunassa. Koronatilanteen takia toteutus on siirretty myöhempään ajankohtaan. Toteutus on toukokuussa 2022. Huolto ilmoittaa tarkemmasta aikataulusta talokohtaisesti.

Asukaskysely 2022 tulokset

Vastauksia 72kpl, edustaa 30% huoneistoista. Vastaukset jakautuvat verrattain tasaisesti, ainoastaan 3D-rapusta vastausten määrä on muita vähäisempi.  

Tämä artikkeli täydentyy tuloksissa sitä mukaa, kun hallitus on tulokset ja palautteen käsitellyt.

Turvattomuus, varkaudet ja vahingonteot

Kyselyllä selvitettiin asukkaiden turvallisuuden kokemusta ja siihen liittyviä asioita. Vastanneista enemmistö koki Säästökennön ylläpitämät alueet turvallisina. Toisaalta 17% koki nämä turvattomina.

Kaavio 1: kokemus Säästökennon turvallisuudesta

Verrattuna vastaajien kokemukseen Puotinharjun alueen turvallisuudesta, aluetta pidettiin yleisemmin turvattomana kuin Säästökennon ylläpitämiä alueita.

Kaavio 2: Kokemus Puotinharjun turvallisuudesta

Kun tarkasteltiin mitkä tekijät mahdollisesti aiheuttivat turvattomuuden kokemusta 16% kertoi kokeneensa viimeisen vuoden aikana häiritsevää käyttäytymistä viikoittain tai useammin yleisissä tiloissa (kaavio 3), 12% pihoilla (kaavio 4) ja 13% kertoi että hänen omaisuuttaan oli varastettu tai vahingoitettu (kaavio 5) viimeisen vuoden aikana.

Kaavio 3: Kokemukset häiritsevästä käyttäytymisestä yleisissä tiloissa
Kaavio 4: Piha-alueilla tapahtuva häiritsevä käyttäytyminen

Varkauksia tapahtui pääosin yleisissä tiloissa. Vahingontekoja useammin yhtiön parkkipaikalla.

Kaavio 5: Omaisuuden suoja

Avoimissa vastauksissa korostui kolme asiaa: 1) alueella tapahtuva huumekauppa, 2) pihojen hämäryys ja 3) porraskäytävissä tapahtuva metelöinti.

Toimenpiteet
– Hallitus päätti, että pihojen valaistusta lisätään. Ensin tutkitaan mahdollisuutta lisätä valotehoa nykyisissä valaisimissa ja tarvittaessa hankitaan uusia valaisimia.
– Osakkaita pyydetään tarkastamaan hallinnassaan olevat avaimet ja ilmoittamaan kadonneet. Yhteisissä tiloissa tapahtuneissa varkauksissa on käytetty aktiivisia avaimia.
– Avainten hankintaa valtakirjalla tarkennetaan siten, että osakkaalle menee tieto tilauksesta.
– Hallitus pyytää yhtiökokoukselta valtuuksia käyttää videovalvonnan ja lukkojärjestelmän tietoja vahingonteoissa ja varkauksissa käytettyjen avainten poistamiseksi.
– Yhtiö aloittaa keksustelun poliisin kanssa alueen ja erityisesti kääntöpaikan rauhoittamiseksi.
– Selvitetään vartioinnin mahdollisuuksia rauhoittaa tilannetta.

Meteliä ja asumisen häiriöt

Kyselyllä selvitettiin miten usein ja millaista häiriöät asukkaat kokevat kotonaan. 36% vastaajista kertoi kokeneensa häiritsevää meteliä viikottain tai useammin. Häiritsevästä äänestä rapostoitiin varsin tasaisesti kaikista taloista ja rapuista. Avoimista vastauksissa toistuvat toisaalta normaalit elämisen äänet, kuten riitelyä, lapsen itkua tai kova äänistä keskustelua, mutta myös remontoinnista kuuluva meteli sekä porraskäytävästä kuuluvat äänet.

Kaavio 6: asuntoihin kantautuva häiritsevä meteli

Viikoittain tai useammin häiriöstä kertoneista vastaajista noin puolet kertoi ilmoittaneensa häiriöstä. Pääosin asiasta kerrotaan sen aiheuttajalle ja isännöitsijälle. Asiasta kertominen ei useimmiten vaikuta häiriöön. 24% kertoi, että yhteyden otto olisi saanut aikaan merkittävän vaikutuksen tai häiriö olisi poistunut.

Kaavio 7: häiriöön puuttumisen vaikutus

Toimenpiteet
– Hallituksen arvion mukaan iso osa häiriöistä liittyy asumisesta tulevaan ääneen, joka huonon äänierityksen takia kulkeutuu huoneistoihin. Hallitus päätti palkata asiantuntijan selvittämään ja ehdottamaan toimia, joilla huoneistoihin kulkeutuvaa meteliä voitaisiin vähentää.
– Asukkaita päätettiin tiedottaa tilanteesta, jotta useammat olisivat tietoisia elämisen äänien vaikutuksesta naapureihinsa.

Sähköautojen lataamistarve

Sähköautojen lataamistarvetta kartoitettiin. 3% vastaajista oli jo käytössä ladattava sähköauto ja 4% uskoi hankkivansa sellaisen seuraavan kahden vuoden sisällä. 13% arvoi hankkivansa sellaisen seuraavan viiden vuoden sisällä.

Kaavio 8: Sähköauton lataustarve

Toimenpiteet
– Maalämpöremontissa sähkökeskuksien kapasiteettissa huomioitiin sähköautojen lataaminen.
– Hallitus päätti aloittaa suunnittelun millainen kokonaisuus (mm. nopeiden ja hitaiden lataus paikkojen suhde ja hankintarytmi) olisi mielekäs yhtiössä.

Ilmanlaatu

35% vastaajista oli tyytyväinen ilman laatuun huoneistossaan. 2019 vasaajista 60% oli tyytyväinen. 14% kertoi ruuan kärystä (ei kysytty 2019) ja 10% tupakansavusta (13% 2019). Ilmalaadun vaihtelusta kertoi 11% (12% 2019)ja säätöjen puutteellisesta vaikutuksesta kertoi 9% (5% 2019). Ilman laadun ongelmat eivät jakaudu tasaisesti talojen välillä. Verrattuna 2019 tuloksiin tyytyväisyyden lasku on huomattava.

kaavio 9: ilmanlaatu

Toimenpiteet
– Vastauksista erottuvissa taloissa tehdään tarkempaa selvitystä ilmanvaihdon ongelmista tilanteen korjaamiseksi.
– Tupakointikiellosta kerrotaan asukkaille ja myös osakkaita pyydetään viemään kiellot vuokrasopimuksiinsa.
– Asukkaita suositellaan tiivistämään porraskäytävän väliovi, jolloin käytävästä ei tule hajuja huoneistoon.

Tyytyväisyys siiteyteen

Kyselyllä kartoitettiin asukkaiden kokemusta siisteydestä. Pihojen siisteyteen tyytymättömien määrä kasvoi vuoden 2019 8%:sta 24%. Saunojen siisteyteen tyytymättömien määrä kasvoi 1,2%:sta 4.2%. Vuonna 2019 ei kysytty porraskäytävistä, pesutuvista tai kellarikäytävistä erikseen. Tuolloin yleisten tilojen osalta tyytymättömien määrä oli 17%. Nyt porraskäytävien siisteyteen tyytymättömiä on 12%, pesutupien siisteyteen tyytymättömiä on 17% ja kellarikäytävien siisteyteen tyytymättömiä on 15%.

Toimenpiteet
-Pesutupien osalta siivoamista tehostetaan
– Piha-alueille hankitaan roskasäiliöitä ja tupakkaroskiksia. Asukkailta toivotaan ehdotuksia minne näitä tulisi hankkia.
– Avoimen palautteen perusteella kellareista ja ullakoilta viedään roskia ja käytävillä makavaa tavaraa roskiin aina roskalavojen ollessa pihassa.
– porraskäytävien ja muiden tilojen siivousta tarkastellaan lähemmin kevään aikana.

Tyytyväisyys

Kyselyllä kartoitettiin tyytyväisyyttä suhteessa yhtiön palveluihin ja muihin asioihin.

Kaavio 10: tyytyväisyys

Toimenpiteet
– Pihojen valaistusta lisätään
– Tiedottamista lisätään porraskäytävissä 2-4 kertaa vuodessa ilmestyvällä tiedotteella.

Avoimet palautteet

Ainakin C-rapun porraskäytävässä oli todella kovat lämmöt talvella.

– Porraskäytävien lämmityksen säätäminen on ollut ongelmallista viallisten patterien venttiilien takia. Tämä ongelma pitäisi poistua 2022 tehtävässä venttiilien vaihdossa, jonka jälkeen lämpötiloja saadaan laskettua. Hallitus on määritellyt aiemmin yhteisten tilojen (pois lukien saunat) tavoitelämpötilaksi 12 astetta.

Näihin tiloihin riittävästi lämpömittareita, jotta lämpötiloja voidaan tarkkailla huollon ja aktiivisten asukkaiden toimesta

  • Hallitus keskusteli aiheesta ja epäselväksi jäi mihin tiloihin näitä kannattaisi sijoittaa. Asiaan palataan, kun yleisten tilojen lämmityksen säätö on saatu tehtyä.  

Useat toivoivat lisää valaistusta pihoihin

– Pihavalaistusta on päätetty lisätä. Pimeinä olleisiin valaisimiin puuttuminen on viivästynyt sillä on ollut epäselvää kuuluvatko ne maalämpöhankkeen urakoitsijan vai taloyhtiön korjattavaksi. Pahoittelemme pitää viivettä tässä.

Ainakin monelle naapurilleni tuntuu olevan epäselvää roskien lajittelu ja roskikset täyttyvät vääristä sisällöistä ja välillä roskia jätetään lattiallekin tai roskisten päälle.

– 2022 siirrytään syväsäiliöihin. Tämä toivottavasti vähentää säiliöiden ulkopuolelle päätyvän jätteen määrää, kun säiliöiden tila ei ole rajoite. Lajittelua pyritään helpottamaan paremmilla kylteillä. Lajitteluun on kuitenkin vaikea puuttua.

Ehkä pesutupa voisi olla taas maksullinen kuin ennen? Pesutuvassa lisäksi muutamat tietyt asunnot varaavat useita vuoroja viikossa.

– Pesutuvan maksullisuudesta tarkasteltiin kun maksuista luovuttiin. Tuolloin havaittiin, että maksujärjestelmien ottamat palkkiot tuplaisivat kerättävät pesulamaksut. Hallitus selvittää onko tilanne muuttunut tästä. Maksullisuus todennäköisesti vähentää käyttöä.

Pesutuvassa selkeät käyttäytymisohjeet JA saatavilla olevat siistit siivousvälineet

-Päivitetään pesutuvan käyttöohjeistusta ja käännetään ne englanniksi.

Piha-alueilla säännöllisemmät roskakierrokset. Talon ympäriltä ja jopa rapun oven edestä löytyvät käytetyt neulat tuntuvat vaarallisilta. Joku saisi oikeasti kerätä käytetyt neulat pihapiiristä ja talojen ympäriltä pois.

– Maalämpöremontti on sotkenut pihan siivousta. Hallitus on päättänyt hankkia pihalle lisää roskiksia ja tupakkaroskiksia. Mikäli näiden jälkeen tilannetta tarkastellaan uudelleen.  

piha-alueen tupakointipaikat ja niiden tuhkakupit voisi tuoda selvemmin esille.

– Tupakkaroskiksien nähdään olevan riittävän selviä merkkejä tupakkapaikasta.

Tiedonkulku remonteista on ollut puutteellista.

– Eri urakoitsijoilla näyttää olevan hyvin erilaisia tiedottamiskäytäntöjä. Valitettavasti näiden ongelmat tulevat esille usein jälkikäteen. Uusissa sopimuksissa painotetaan hyvää asukastiedottamista, mutta sopimuksilla tähän on vaikea puuttua. Pahoittelemme aiheutunutta haittaa.

Useita hissejä ehdotettu siistittäväksi tai uusittavaksi

– Hissit ovat elinkaarensa päässä, jonka takia niille ei kannata tehdä isompaa uusimista, sillä peruskorjauksen yhteydessä sisäosat uusitaan kokonaan. Hallitus päätti, että esteettisistä syistä hissien peruskorjausta ei aikaisteta. Ehdotettuihin hisseihin teetetään maalaus ilmeen siistimiseksi.

Saisiko pihaa vähän kivemmaksi? Piha-alueille kesäisin enemmän erilaisia kukka-, pensas- ym. istutuksia.

– Hallitus on teettänyt pihasuunnitelman luonnoksen, joka siirtyy asukkaiden kommentoitavaksi myöhemmin. Tässä vaiheessa toivomme, että istutuksia ehdotetaan niihin paikkoihin minne niitä toivotaan.  

Pesutuvat ja kuivaushuoneet: Toistuvana ongelmana se, että jätetään toisten asukkaiden vuoroille pyykkejä naruille.

Hankitaan kuivaushuoneisiin korit, jonne toisilta jääneen pyykin saa siirtää luvallisesti.

Olisi hyvä, että pyykinpesuvuoroissa olisi käytössä jonkinlainen (sähköinen) järjestelmä, joka estäisi sen, että pyykkejä pestään toisen vaaramalla vuorolla.

– Meillä ei ole tietoa, että tällainen järjestelmä olisi tarjolla, joka estäisi käytön. Ensisijaisesti hallitus pyrkii tarkastelemaan maksullisuutta keinona ohjata pesuloiden käyttöä.  

Kuivaushuoneiden kuivurit myös tehottomia kuivausaikaan nähden, pyykit jäävät usein kosteiksi.

– Hankitaan kattoon lisää tuulettimia.

Siisteyteen tuli useita kommentteja ja ehdotuksia.

– Näitä käydään läpi siivousyrityksen kanssa.

Piha-alueiden puiden säilyminen tulisi turvata.

– Näihin ei ole suunniteltu isoja muutoksia. Asia kuvataan pihasuunnitelman luonnoksessa, johon toivottaan asukkailta ehdotuksia, kun se tulee kommentoitavaksi.

Jokaiselle asukkaalle pitäisi antaa lyhyet, selkeät ohjeet, miten tulisi käyttäytyä.

– Hallitus keskusteli tästä ja tuli siihen tulokseen, että kieltolista tuskin toimii. Asukastiedotetta päätettiin lähteä rakentamaan positiivisen kautta.             

Talviaikaan (ja kylmään aikaan muutenkin) rappujen ovelle johtavat ulkorappuset ovat lähes aina vaarallisessa kunnossa.

– Selvitetään keinoja parantaa liukkauden estoa huoltoyhtiön kanssa.

Ainakin 4D rapun Parvekkeiden alla oleva betonitasanne houkuttelee useamman kerran kesässä pössyttelijöitä, piikittelijöitä ja muuta epämääräistä porukkaa parvekkeiden alle. Voisiko tuon tasanteen jotenkin tilkitä tai lukita?

– Tähän ei keksitty keinoa. Hallitus keskustelee vartioinnin mahdollisuuksista, mutta vartijalla ei ole oikeutta kuitenkaan poistaa henkilöä yleiseltä paikalta, jonka takia vartioinnin vaikutus saattaa olla vähäinen ulkona. Myös yhteistyötä poliisin kanssa pyritään saamaan aikaan.

autoilla ajetaan mm kevyen liikenteen väylillä ja pysäköidään holtittomasti.

– Etsitään Parkkipatelle vaihtoehto, joka tarttuisi pysäköintiin pelastusteillä herkemmin. Rajataan kevyen liikenteen väyliä kivillä, jotta niillä ajaminen hankaloituu.

Valvontakamerat paremmin käyttöön, jotta saadaan ullakoille ja kellareihin murtautujat sekä graffiittien tekijät kiinni.

– Hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että se saa valtuudet tarkastella videoaineistoa ja estää sellaisten avainten käyttö, joita on käytetty vahingon teossa.

Olisi myös kiva, jos kesällä taloyhtiö järjestäisi jotain yhteistä toimintaa asukkaille.

Taloyhtiö täyttää ensi vuonna 60 vuotta, joten sen kunniaksi voisi tehdä jotakin. Olisiko mahdollista saada aikaan muraali jonkun talon seinään?

– Muraali aaltopelti pintaan on vaikeasti toteutettavissa. Myös mahdollinen aurinkosähkö saattaa tarvita eteläpäädyistä pinta-alaa. Näin ollen muraali tässä vaiheessa ei näytä toteuttamiskelpoiselta. Hallitus piti hyvänä 60-vuotis synttäreiden juhlimista hyvänä ideana. Tarkempaa suunnittelua mietitään lähempänä. Myös pienempiä vuosittaisia tapahtumia voitaisiin toteuttaa. Hallitus toivoo ideoita, millaisia tapahtumia tai toimintaa se ilmoittautumisia, jos olet kiinnostunut osallistumaan niiden järjesteämiseen/ideointiin.

Olemme huomanneet, että asuntoomme tulee kylmä, kun lämpötila ulkona nousee plussan puolelle. Silloin patterit viilenevät mielestämme selkeästi ja sisällä on kylmempi.

– Huoneistojen lämmön säätöä tehdään syksyllä 2022 ja talvella 2022-23. Mikäli tämänkin jälkeen huoneistossa lämpötila laskee alle 20 asteen, olethan yhteydessä huoltoyhtiöön.

 Hissi on toiminut ikäänsä nähden hyvin, mutta mielestämme on hieman vaarallinen, sillä ovi ei liiku hissin mukana. Myös hissin tilaussysteemi hankaloittaa hissin käyttöä, kun hissiä ei voi tilata, jos ovi on auki jossain muussa kerroksessa tai hissi on liikkeellä.

– Hissin ovien osalta hallitus päätti 3D-hissin peruskorjauksen yhteydessä, että nykyistä ratkaisua ei muuteta sillä se hidastaisi hissin käyttöä ja pienentää korin tilaa. Tilaus systeemi uusiutuu siinä vaiheessa kun hissi peruskorjataan. Peruskorjaukset tapahtuvat kun jokin hissi hajoamassa.

Olisiko lisärakentamista syytä vielä miettiä?

– Lisärakentamisen tulot ovat verottettavia ellei yhtiöllä ole vastaavia kuluja. Näin ollen lisärakentamisen tarkastelu lienee ajankohtaista seuraavan kerran, kun isompia remonttitarpeita ilmenee.

Toivoisin 3-4 talojen alueelle kameravalvontaa.

– Hallitus keskusteli tästä vaihtoehdosta ja ongelmaksi muodostuu se että poliisi harvoin selvittää vahingontekoja. Kameroista pystytään näkemään henkilöitä, mutta heidät pitäisi pystyä tunnistamaan, jotta toimintaan voitaisiin puuttua. Hallituksen arvioin mukaan ulkotilojen kuvaaminen ei usein ole tehokasta.

Erikoista oli taloyhtiön huollon toiminta, kun kesti viikko (yli viikonlopun) tulla vesikatkoksen jälkeen fiksaamaan putket, että tulisi lämmintä vettä.

– Tänä talvena huoltoyhtiöllä on ollut kiirettä lumitöiden takia. Vesikatkon jälkeen myös yksi patterilinja oli kylmänä, jota selvitettiin. Näiden takia reaktioaika on ollut tavallista pidempi. Pahoittelemme tätä.

Rappukäytävässä kaikuu tosi paljon, voisiko niihin harkita jotain akustointilevyjä tai jotain akustointiratkaisua.

– Porraskäytävistä tuleva meteli on huomioitu. Hallitus pyytää asiantuntijaa miettimään ratkaisun, jolla voitaisiin vähentää porraskäytävistä tulevaa meteliä.

Suodattimien vaihto? Piti tapahtua alun perin jo vuosi sitten syksyllä. Uudesta ajankohdasta ei kuulunut tietoa.

– Vaihdon aikataulu on toukokuussa. Pahoittelemme huonoa tiedottamista.

Asuntoyhtiön nettisivujen postituslistalle liittyminen ei onnistu. Näin ollen asioista perillä pysyminen on hankalaa.

– laitatko viestiä admin@saastokenno.com niin saadaan tunnusluotua. Ongelmista kannattaa kertoa pienellä kynnyksellä mailitse.

Viimeksi kun katsoin, niin 4A-rapun ilmoitustaululla oli vielä paperit parveketupakoinnin (mahdollisesta tms) kieltämisestä, voisiko sen päivittää paperiin, että parveketupakointi on nyt kielletty?

– Hankitaan porraskäytäviin kieltokyltit.

Parkkipaikkojen maltillinen lisäys pitäisi saada toteutettua mahdollisimman pienin nykyisten piha-alueiden menetyksin.

– Pääosin parkkipaikkoja on vapaana. Tallipaikkoja puolestaan ei. Tallipaikkojen hinnoittelua uusitaan tallien korjaamisen jälkeen, joka saattaa tuoda niitä saataville. Näin ollen paikojen lisäämistä ei pidetä tarpeellisena tässä vaiheessa.

Vesimittarit olisi pitänyt asentaa putkirempan yhteydessä. Nyt maksan muiden vesimaksuja,jotka eivät ole kirjoilla asunnoissa,vaikka siellä majailevatkin..

– Vesimittareiden asennuskustannus ja uusimiskustannus ovat varsin korkeat. Näin ollen hallitus on pyrkinyt tekemään vedensäätöä ohjaavia toimenpiteitä. Säästösuihkujen ja suuttimienn hankkimisen seurauksena kulutus on laskenut jo verratain lähelle suomalaisten keskiarvoa.

Tässä talossa kuuluu äänet todella selkeästi naapuriin. Toivoisinkin, että jokaiselle asukkaalle tehtäisiin selväksi, että VOISIVAT OTTAA NAAPURINSA PAREMMIN HUOMIOON

– Tämä on valitettava tosi asia. Tämä on yksi asia josta hallitus tiedottaa jokaista huoneistoa.

Desibelimittari / -rajoitus joka asunnossa olisi hyvä idea ja siihen taloyhtiöltä raja, mitä ei tulisi ylittää !!!!

– Hallitus keskusteli ehdotuksesta. Desibelirajan määrittely koettiin vaikeaksi, yksittäinen kova ääni tai jatkuva ääni vaativat erilaisen määrityksen, kuin myös eri taajuusien aiheuttama häiriö on erilainen. Mittari voidaan toki hankkia, mutta jotta sen käyttö osoittaisi epäkohdan tallentamiseksi ei ole ongelmatonta. Käsityksen mukaan mittarit osoittavat hetken äänen paineen, joten ne huonosti soveltuvat asumisen äänten tutkimiseen. Aiheesta lisää asukastiedotteessa, joka julkaistaan myöhemmin.

Naapurista tulee käryä ulkokautta huoneistooni (4CD talo).

– Olethan yhteydessä huoltoyhtiöön niin saadaan tutkittua asiaa tarkemmin.

Joku ratkaisu siihen, ettei parvekkeilla poltettaisi.

– Suosittelemme, että asukkaat havaitessaan tupakointia parvekkeilla ilmoittaisivat mistä parvekkeesta on kyse ja minkä näköinen henkilö poltti isännöitsijälle.  Näin tupakointiin voidaan puuttua.  

Ilmanlaadusta: epäselvyyttä ikkunaremontin tarkastuksesta ja sen laadusta. Oltu tuolloin yhteydessä hallituksen edustajaan, myös ikkunayrityksen edustajaan, joka vähätteli asiaa, eikä lopulta vastannut yhteydenottoon.

– Tästä tapauksesta ikkunaremontin vaikutuksesta ilmanlaatuun emme löytäneet lisätietoa. Pyytäisimme asukasta olemaan yhteydessä isännöitsijään asian selvittämiseksi.

Avoimissa palautteissa tuotiin esille lukuisia epäkohtia esim. ilmanvaihdosta tai siisteydestä, joista on tehty toimenpidepyyntö huoltoyhtiöön. Asukkaita rohkaistaan laittamaan viestiä epäkohdista huoltoyhtiöön suoraan. Mikäli asia ei heille kuulu, he ohjaavat eteenpäin. Mikäli asiat jäävät hoitamatta tai toteutus venyy toivomme, että asukas ottaa hallitukseen yhteyttä.