Järjestyssäännöt

Päivitetty 21.4.2022

In english below.

Järjestyssäännöt sisältävät asukkaiden viihtyisyyttä, terveyttä, kotirauhaa ja turvallisuutta koskevia järjestysmääräyksiä. Ne ovat taloyhtiön yhteiset “pelisäännöt”, joita asukkaiden tulee noudattaa. Sen lisäksi mitä järjestyslaki (27.6.2003/612), asetukset, yhtiöjärjestys, kunnan järjestyssäännöt ja mahdollinen vuokrasopimus määräävät, on tässä taloyhtiössä hyväksytty asumisviihtyvyyden turvaamiseksi nämä järjestyssäännöt.

Kaikkien asukkaiden on käyttäytymisessään otettava huomioon muut asukkaat, eikä kukaan saa tarpeettomasti häiritä toisten asumisviihtyvyyttä. Jokaisen asukkaan velvollisuutena on tutustua järjestyssääntöihin ja noudattaa niitä sekä huolehtia, että perheenjäsenet sekä vieraat noudattavat niitä. Talossa asuvien on noudatettava normaalin kotirauhan edellyttämiä käytöstapoja.

Yhteiset tilat ja ulkotilat

Yleisen siisteyden ylläpito on kaikkien asukkaiden velvollisuus. Kaikki yleiset ovet ja portit pidetään lukittuina. Ulko- ja yhteisten tilojen ovissa on sähköinen lukitus, joka tallentaa käytetyn avaimen tunnisteen ja käyttöajan. Mikäli hukkaat avaimesi, ilmoita siitä välittömästi huoltoyhtiöön avaimen mitätöimiseksi.

Paloturvallisuussyistä tavaroita saa säilyttää vain niille varatuissa tiloissa, ei porraskäytävissä. Mainosten yms. kiinnittäminen sekä antennien asentaminen on sallittu ainoastaan yhtiön luvalla.

Talopesulan käyttöajat ovat päivittäin klo 8.00 -20.00. Pesulan käyttö on sallittu vain talon asukkaille, omien pyykkien pesemiseen. Vuoroja voi varata yhden / viikko / asunto. Pesulan ilmoitustaululla on varauslista. Vuoro varataan merkitsemällä huoneiston numero vapaaseen ruutuun.

Talousjätteet on vietävä lajiteltuina niille varattuihin jäteastioihin. Muiden kuin talousjätteiden poiskuljettamisesta on asukkaiden itse huolehdittava. Ajoneuvojen pysäköinti on sallittu vain niille varatuille paikoille. Pelastustiet on pidettävä avoimina.

Tupakointi yhteisissä tiloissa on ehdottomasti kielletty. Tupakointi ulkotiloissa on sallittua vähintään 10 m päässä rakennuksista. Tupakantumpit on kerättävä niille varattuihin astioihin.

Taloyhtiön alueella kotieläimet on pidettävä kytkettyinä, eivätkä ne saa häiritä talon asukkaita. Kotieläinten ulkoiluttaminen on kielletty lasten leikkeihin varatuilla paikoilla ja niiden välittömässä läheisyydessä.

Eläinten ruokkiminen on kielletty, eikä taloon tai ulkoalueelle saa asentaa sellaisia lintulautoja, joihin eläimet pääsevät syömään.

Tuhoeläinten ja syöpäläisten esiintymisestä on ilmoitettava huoltomiehelle tai isännöitsijälle tai terveysviranomaisille.

Huoneistot

Yörauhaa häiritsevä toiminta on kielletty klo 22.00 – 7.00 välisenä aikana. Huoneistoissa tai muissa kiinteistön tiloissa ei saa harjoittaa yleisen järjestyksen vastaista tai sellaista toimintaa, joka siitä aiheutuvan melun, tärinän tai muun haitan johdosta jatkuvasti ja kohtuuttomasti häiritsee naapureita. Remontointia ja muuta voimakasta ääntä aiheuttavaa työskentelyä pitää välttää, ja se on kokonaan kielletty sunnuntaisin ja arkipyhinä sekä arkisin klo 20.00 – 8.00.

Asukkaiden on huolehdittava, että asunnossa on toimiva palovaroitin. Palovaroittimia on oltava yksi jokaista alkavaa 60 m2:ä kohden.

Mikäli löydät huoneistostasi tuhoeläimiä, ilmoita niistä huoltoon välittömästi, jotta yhtiö voi aloittaa torjuntatoimet leviämiseksi estämisen.

Jos havaitsette huoneistossanne vesi/viemäri­ongel­man, putkistovuodon tai muun vesivahingon, siitä on ilmoitettava välittömästi sekä talon huolto­yhtiölle että isännöitsijälle. Asumisterveysliitto AsTe ry muistuttaa, miten tärkeätä on pitää pesutilojen lattialämmitys aina päällä. Jos lämmityksen sulkee kesäksi, säästää ehkä muutaman euron energialaskussa, mutta edesauttaa hiivojen, bakteerien ja homeiden kasvua laattojen kosteana pysyvissä saumoissa. Saumojen kautta kosteus voi päästä myös lattialaattojen alle. Vaikka vedeneriste estää valuvan veden siirtymisen tätä syvemmälle, se voi päästää vesihöyryä lävitse. Siksi on viisasta kuivattaa kosteus heti pois lattialämmityksellä.

Huoneiston riittävä ilmanvaihto on tärkeää, jotta rakenteet pysyvät kuivina ja asumismukavuus säilyy korkealla tasolla. Asukkaan velvollisuuksiin kuuluu ilmanvaihdon toimivuuden varmistaminen mm. pitämällä ilmanvaihdon poistoventtiilit puhtaana pölystä.

Näiden järjestyssääntöjen ohjeiden ja määräysten noudattamista valvovat yhtiön hallitus, isännöitsijä ja huoltomiehet. Heidän huomautuksiaan on noudatettava. Järjestyssääntöjen rikkominen saattaa aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden, huoneiston haltuunoton tai vuokrasopimuksen purkamisen. Hallitus voi määräajaksi estää pääsyn yhtiön tarjoamien palveluihin asukkaalta joka ei noudata sääntöjä, tai estää pysyvästi vahingonteossa tai varkaudessa käytettyjen avainten käytön yhtiön yleisissä tiloissa. Hallitus, isännöitsijä ja huoltoyhtiö voivat käyttää teknistä valvontaa näiden sääntöjen valvomiseksi poislukien kotirauhan piirissä oleva toiminta. Yhtiön sivuilta (saastokenno.com) löytyy ajantasainen rekisteriseloste, joka kuvaa, miten tietoa kerätään ja sitä käsitellään, sekä tietoa rekisteröidyn oikeuksista.

Yhtiökokous hyväksynyt säännöt 15.06.2020 Helsingissä. Pävitetty 20.4.2022 yhtiökokouksen päätöksellä.

//

Building rules and regulations for As Oy Säästökenno
These building rules and regulations contain instructions that increase residents’ comfort, health, domestic peace and safety. They are the housing company’s shared rules which the residents must obey. In addition to what has been imposed in the Finnish Public Order Act (27.6.2003/612), statutes, articles of association, municipal bylaws and a potential lease agreement, the housing company has approved these building rules and regulations to ensure the living comfort of the residents.

Residents must consider the other residents in their conduct, and no one is allowed to unnecessarily disturb other residents’ living comfort. Each resident is obliged to familiarise themselves with the building rules and regulations, obey them and make sure that their family members and guests also obey them. Residents of the building must behave in a manner stipulated by ordinary domestic peace.

Shared facilities and outdoor areas
All residents are obliged to maintain general cleanliness.
All public doors and gates remain locked. Entrance doors and doors to shared facilities have electronic locks which store the ID and use time of the key that was used. If you lose your key, please inform the housing company immediately so that the key can be invalidated.

For fire safety reasons, property can be stored only in areas meant for storage, not in the stairway. Setting up advertisements etc. and antennas is permitted only with the company’s consent.

The laundry room can be used daily from 8 a.m. to 8 p.m. Use of the laundry room is meant for residents of the building only and only for washing their own laundry. You can reserve one laundry shift / apartment / week. The notice board in the laundry room has a reservation list. Reserve a shift by marking the apartment number in a free slot.

Household waste must be taken to the appointed waste containers. Residents must take care of the removal of other than household waste themselves.

Vehicles can be parked only in the spaces reserved for them. Rescue roads must be kept accessible.

Smoking is strictly forbidden in all shared facilities. Smoking outdoors must be done at least 10 metres from all buildings. Cigarette stubs must be collected in the specified containers.

Domestic animals must be kept on a leash in the housing company’s area, and they must not disturb the building’s other residents. It is forbidden to take domestic animals out in the areas reserved for children and in their immediate vicinity.

It is forbidden to feed animals. It is also forbidden to install bird feeders accessible to animals inside or outside the house. The presence of pests or vermins must be notified to the maintenance company, property manager or health authorities.

Apartments

Activities that disturb the other residents are forbidden between 10 p.m. and 7 a.m.

It’s not allowed to carry out any activities in the apartments or other facilities of the property that violate public order. Activities that continuously and unreasonably disturb the neighbours because of noise, vibration or other disturbance are also forbidden.

Renovations and other work that causes loud noise should be avoided, and they are completely forbidden on Sundays and public holidays as well as weekdays between 8 p.m. and 8 a.m.

Residents must make sure that there is a functioning fire detector in their apartment. There must be one fire detector for each beginning area of 60 m2.

If you find pests in your apartment, inform the maintenance company immediately so that they can start pest control measures to prevent the pests from spreading.

If you detect a water/sewer problem, pipe leak or other water damage in your apartment, inform both the maintenance company and property manager immediately.

According to housing health association Asumisterveysliitto AsTe ry, it’s important to always keep the floor heating in the bathroom turned on. If you turn off the heating for the summer season, you might save a few euros in your energy bill, but you are furthering the spreading of yeasts, bacteria and moulds in the tile seams as they will not dry properly. Moisture can get under the floor tiles through the seams. Even though the moisture barrier prevents water from going any deeper, it might let steam through. This is why floor heating should be used to dry the moisture immediately.

It’s important to have sufficient ventilation in the apartment to keep the structures dry and maintain a high level of living comfort. It’s the resident’s duty to make sure that ventilation is working properly by, for example, keeping the ventilation outlet vents clean of dust.

The company board, property manager and maintenance company monitor that these building rules and regulations are followed. Their notices must be obeyed. Breaching the building rules and regulations may lead to liability for damages, taking possession of the apartment or termination of the tenancy agreement. The board may temporarily deny the use of the company’s services for a resident who is not obeying the rules or permanently deny the use of the keys if they are used for damages or in theft.

The board, property manager and maintenance company may use technical surveillance to monitor these rules and regulations, with the exception of activities under the scope of domestic peace. The company website (saastokenno.com) has a valid file description with information about how data is collected and processed as well as information about the rights of the data subject.


The shareholders’ meeting has approved these rules and regulations on 15 June 2020 in Helsinki.