Asukaskysely 2023

2023 asukaskyselyllä kerätään erityisesti tietoa lämmitysjärjestelmän toimivuudesta, mutta myös sähköautojen lataamistarpeesta. Lämmitysjärjestelmän päivityksen jälkeen patteriverkoston lämmitysasetuksia muutettiin siten, että huoneistojen lämpötila olisi     20-21 asteen välillä. Tällä kyselyllä hallitus kerää asukkaiden kokemuksia lämmityksestä tavoiteltavan lämpötilan uudelleen arvioimiseksi. Kyselyn lopussa kysytään sähköautojen lataamistarpeesta. Hallitus valmistelee 2023 aikana suunnitelman miten lataaminen mahdollistetaan yhtiössä.

Kyselyyn vastaaminen kestää n. 5min.

Vastaathan kyselyyn sähköisesti, jos mahdollista: saastokenno.com/asukaskysely2023linkki. Näin helpotetaan vastausten käsittelyä. Paperiset vastaukset jätetään yhtiön postilaatikkoon, joka löytyy 3A rapun väliköstä.

Vastaathan kyselyyn 28.2. mennessä. Pyydämme vain yhtä vastausta per huoneisto.

Kyselyaineistossa kerätään huoneistotiedot, jotta poikkeamiin voidaan puuttua. Nämä tiedot luovutetaan huoltoyhtiölle, joka on tarvittaessa yhteydessä asukkaaseen.

You may answer in English in when using the link saastokenno.com/asukaskysely2023linkki

Asukaskysely 2022 tulokset

Vastauksia 72kpl, edustaa 30% huoneistoista. Vastaukset jakautuvat verrattain tasaisesti, ainoastaan 3D-rapusta vastausten määrä on muita vähäisempi.  

Tämä artikkeli täydentyy tuloksissa sitä mukaa, kun hallitus on tulokset ja palautteen käsitellyt.

Turvattomuus, varkaudet ja vahingonteot

Kyselyllä selvitettiin asukkaiden turvallisuuden kokemusta ja siihen liittyviä asioita. Vastanneista enemmistö koki Säästökennön ylläpitämät alueet turvallisina. Toisaalta 17% koki nämä turvattomina.

Kaavio 1: kokemus Säästökennon turvallisuudesta

Verrattuna vastaajien kokemukseen Puotinharjun alueen turvallisuudesta, aluetta pidettiin yleisemmin turvattomana kuin Säästökennon ylläpitämiä alueita.

Kaavio 2: Kokemus Puotinharjun turvallisuudesta

Kun tarkasteltiin mitkä tekijät mahdollisesti aiheuttivat turvattomuuden kokemusta 16% kertoi kokeneensa viimeisen vuoden aikana häiritsevää käyttäytymistä viikoittain tai useammin yleisissä tiloissa (kaavio 3), 12% pihoilla (kaavio 4) ja 13% kertoi että hänen omaisuuttaan oli varastettu tai vahingoitettu (kaavio 5) viimeisen vuoden aikana.

Kaavio 3: Kokemukset häiritsevästä käyttäytymisestä yleisissä tiloissa
Kaavio 4: Piha-alueilla tapahtuva häiritsevä käyttäytyminen

Varkauksia tapahtui pääosin yleisissä tiloissa. Vahingontekoja useammin yhtiön parkkipaikalla.

Kaavio 5: Omaisuuden suoja

Avoimissa vastauksissa korostui kolme asiaa: 1) alueella tapahtuva huumekauppa, 2) pihojen hämäryys ja 3) porraskäytävissä tapahtuva metelöinti.

Toimenpiteet
– Hallitus päätti, että pihojen valaistusta lisätään. Ensin tutkitaan mahdollisuutta lisätä valotehoa nykyisissä valaisimissa ja tarvittaessa hankitaan uusia valaisimia.
– Osakkaita pyydetään tarkastamaan hallinnassaan olevat avaimet ja ilmoittamaan kadonneet. Yhteisissä tiloissa tapahtuneissa varkauksissa on käytetty aktiivisia avaimia.
– Avainten hankintaa valtakirjalla tarkennetaan siten, että osakkaalle menee tieto tilauksesta.
– Hallitus pyytää yhtiökokoukselta valtuuksia käyttää videovalvonnan ja lukkojärjestelmän tietoja vahingonteoissa ja varkauksissa käytettyjen avainten poistamiseksi.
– Yhtiö aloittaa keksustelun poliisin kanssa alueen ja erityisesti kääntöpaikan rauhoittamiseksi.
– Selvitetään vartioinnin mahdollisuuksia rauhoittaa tilannetta.

Meteliä ja asumisen häiriöt

Kyselyllä selvitettiin miten usein ja millaista häiriöät asukkaat kokevat kotonaan. 36% vastaajista kertoi kokeneensa häiritsevää meteliä viikottain tai useammin. Häiritsevästä äänestä rapostoitiin varsin tasaisesti kaikista taloista ja rapuista. Avoimista vastauksissa toistuvat toisaalta normaalit elämisen äänet, kuten riitelyä, lapsen itkua tai kova äänistä keskustelua, mutta myös remontoinnista kuuluva meteli sekä porraskäytävästä kuuluvat äänet.

Kaavio 6: asuntoihin kantautuva häiritsevä meteli

Viikoittain tai useammin häiriöstä kertoneista vastaajista noin puolet kertoi ilmoittaneensa häiriöstä. Pääosin asiasta kerrotaan sen aiheuttajalle ja isännöitsijälle. Asiasta kertominen ei useimmiten vaikuta häiriöön. 24% kertoi, että yhteyden otto olisi saanut aikaan merkittävän vaikutuksen tai häiriö olisi poistunut.

Kaavio 7: häiriöön puuttumisen vaikutus

Toimenpiteet
– Hallituksen arvion mukaan iso osa häiriöistä liittyy asumisesta tulevaan ääneen, joka huonon äänierityksen takia kulkeutuu huoneistoihin. Hallitus päätti palkata asiantuntijan selvittämään ja ehdottamaan toimia, joilla huoneistoihin kulkeutuvaa meteliä voitaisiin vähentää.
– Asukkaita päätettiin tiedottaa tilanteesta, jotta useammat olisivat tietoisia elämisen äänien vaikutuksesta naapureihinsa.

Sähköautojen lataamistarve

Sähköautojen lataamistarvetta kartoitettiin. 3% vastaajista oli jo käytössä ladattava sähköauto ja 4% uskoi hankkivansa sellaisen seuraavan kahden vuoden sisällä. 13% arvoi hankkivansa sellaisen seuraavan viiden vuoden sisällä.

Kaavio 8: Sähköauton lataustarve

Toimenpiteet
– Maalämpöremontissa sähkökeskuksien kapasiteettissa huomioitiin sähköautojen lataaminen.
– Hallitus päätti aloittaa suunnittelun millainen kokonaisuus (mm. nopeiden ja hitaiden lataus paikkojen suhde ja hankintarytmi) olisi mielekäs yhtiössä.

Ilmanlaatu

35% vastaajista oli tyytyväinen ilman laatuun huoneistossaan. 2019 vasaajista 60% oli tyytyväinen. 14% kertoi ruuan kärystä (ei kysytty 2019) ja 10% tupakansavusta (13% 2019). Ilmalaadun vaihtelusta kertoi 11% (12% 2019)ja säätöjen puutteellisesta vaikutuksesta kertoi 9% (5% 2019). Ilman laadun ongelmat eivät jakaudu tasaisesti talojen välillä. Verrattuna 2019 tuloksiin tyytyväisyyden lasku on huomattava.

kaavio 9: ilmanlaatu

Toimenpiteet
– Vastauksista erottuvissa taloissa tehdään tarkempaa selvitystä ilmanvaihdon ongelmista tilanteen korjaamiseksi.
– Tupakointikiellosta kerrotaan asukkaille ja myös osakkaita pyydetään viemään kiellot vuokrasopimuksiinsa.
– Asukkaita suositellaan tiivistämään porraskäytävän väliovi, jolloin käytävästä ei tule hajuja huoneistoon.

Tyytyväisyys siiteyteen

Kyselyllä kartoitettiin asukkaiden kokemusta siisteydestä. Pihojen siisteyteen tyytymättömien määrä kasvoi vuoden 2019 8%:sta 24%. Saunojen siisteyteen tyytymättömien määrä kasvoi 1,2%:sta 4.2%. Vuonna 2019 ei kysytty porraskäytävistä, pesutuvista tai kellarikäytävistä erikseen. Tuolloin yleisten tilojen osalta tyytymättömien määrä oli 17%. Nyt porraskäytävien siisteyteen tyytymättömiä on 12%, pesutupien siisteyteen tyytymättömiä on 17% ja kellarikäytävien siisteyteen tyytymättömiä on 15%.

Toimenpiteet
-Pesutupien osalta siivoamista tehostetaan
– Piha-alueille hankitaan roskasäiliöitä ja tupakkaroskiksia. Asukkailta toivotaan ehdotuksia minne näitä tulisi hankkia.
– Avoimen palautteen perusteella kellareista ja ullakoilta viedään roskia ja käytävillä makavaa tavaraa roskiin aina roskalavojen ollessa pihassa.
– porraskäytävien ja muiden tilojen siivousta tarkastellaan lähemmin kevään aikana.

Tyytyväisyys

Kyselyllä kartoitettiin tyytyväisyyttä suhteessa yhtiön palveluihin ja muihin asioihin.

Kaavio 10: tyytyväisyys

Toimenpiteet
– Pihojen valaistusta lisätään
– Tiedottamista lisätään porraskäytävissä 2-4 kertaa vuodessa ilmestyvällä tiedotteella.

Avoimet palautteet

Ainakin C-rapun porraskäytävässä oli todella kovat lämmöt talvella.

– Porraskäytävien lämmityksen säätäminen on ollut ongelmallista viallisten patterien venttiilien takia. Tämä ongelma pitäisi poistua 2022 tehtävässä venttiilien vaihdossa, jonka jälkeen lämpötiloja saadaan laskettua. Hallitus on määritellyt aiemmin yhteisten tilojen (pois lukien saunat) tavoitelämpötilaksi 12 astetta.

Näihin tiloihin riittävästi lämpömittareita, jotta lämpötiloja voidaan tarkkailla huollon ja aktiivisten asukkaiden toimesta

 • Hallitus keskusteli aiheesta ja epäselväksi jäi mihin tiloihin näitä kannattaisi sijoittaa. Asiaan palataan, kun yleisten tilojen lämmityksen säätö on saatu tehtyä.  

Useat toivoivat lisää valaistusta pihoihin

– Pihavalaistusta on päätetty lisätä. Pimeinä olleisiin valaisimiin puuttuminen on viivästynyt sillä on ollut epäselvää kuuluvatko ne maalämpöhankkeen urakoitsijan vai taloyhtiön korjattavaksi. Pahoittelemme pitää viivettä tässä.

Ainakin monelle naapurilleni tuntuu olevan epäselvää roskien lajittelu ja roskikset täyttyvät vääristä sisällöistä ja välillä roskia jätetään lattiallekin tai roskisten päälle.

– 2022 siirrytään syväsäiliöihin. Tämä toivottavasti vähentää säiliöiden ulkopuolelle päätyvän jätteen määrää, kun säiliöiden tila ei ole rajoite. Lajittelua pyritään helpottamaan paremmilla kylteillä. Lajitteluun on kuitenkin vaikea puuttua.

Ehkä pesutupa voisi olla taas maksullinen kuin ennen? Pesutuvassa lisäksi muutamat tietyt asunnot varaavat useita vuoroja viikossa.

– Pesutuvan maksullisuudesta tarkasteltiin kun maksuista luovuttiin. Tuolloin havaittiin, että maksujärjestelmien ottamat palkkiot tuplaisivat kerättävät pesulamaksut. Hallitus selvittää onko tilanne muuttunut tästä. Maksullisuus todennäköisesti vähentää käyttöä.

Pesutuvassa selkeät käyttäytymisohjeet JA saatavilla olevat siistit siivousvälineet

-Päivitetään pesutuvan käyttöohjeistusta ja käännetään ne englanniksi.

Piha-alueilla säännöllisemmät roskakierrokset. Talon ympäriltä ja jopa rapun oven edestä löytyvät käytetyt neulat tuntuvat vaarallisilta. Joku saisi oikeasti kerätä käytetyt neulat pihapiiristä ja talojen ympäriltä pois.

– Maalämpöremontti on sotkenut pihan siivousta. Hallitus on päättänyt hankkia pihalle lisää roskiksia ja tupakkaroskiksia. Mikäli näiden jälkeen tilannetta tarkastellaan uudelleen.  

piha-alueen tupakointipaikat ja niiden tuhkakupit voisi tuoda selvemmin esille.

– Tupakkaroskiksien nähdään olevan riittävän selviä merkkejä tupakkapaikasta.

Tiedonkulku remonteista on ollut puutteellista.

– Eri urakoitsijoilla näyttää olevan hyvin erilaisia tiedottamiskäytäntöjä. Valitettavasti näiden ongelmat tulevat esille usein jälkikäteen. Uusissa sopimuksissa painotetaan hyvää asukastiedottamista, mutta sopimuksilla tähän on vaikea puuttua. Pahoittelemme aiheutunutta haittaa.

Useita hissejä ehdotettu siistittäväksi tai uusittavaksi

– Hissit ovat elinkaarensa päässä, jonka takia niille ei kannata tehdä isompaa uusimista, sillä peruskorjauksen yhteydessä sisäosat uusitaan kokonaan. Hallitus päätti, että esteettisistä syistä hissien peruskorjausta ei aikaisteta. Ehdotettuihin hisseihin teetetään maalaus ilmeen siistimiseksi.

Saisiko pihaa vähän kivemmaksi? Piha-alueille kesäisin enemmän erilaisia kukka-, pensas- ym. istutuksia.

– Hallitus on teettänyt pihasuunnitelman luonnoksen, joka siirtyy asukkaiden kommentoitavaksi myöhemmin. Tässä vaiheessa toivomme, että istutuksia ehdotetaan niihin paikkoihin minne niitä toivotaan.  

Pesutuvat ja kuivaushuoneet: Toistuvana ongelmana se, että jätetään toisten asukkaiden vuoroille pyykkejä naruille.

Hankitaan kuivaushuoneisiin korit, jonne toisilta jääneen pyykin saa siirtää luvallisesti.

Olisi hyvä, että pyykinpesuvuoroissa olisi käytössä jonkinlainen (sähköinen) järjestelmä, joka estäisi sen, että pyykkejä pestään toisen vaaramalla vuorolla.

– Meillä ei ole tietoa, että tällainen järjestelmä olisi tarjolla, joka estäisi käytön. Ensisijaisesti hallitus pyrkii tarkastelemaan maksullisuutta keinona ohjata pesuloiden käyttöä.  

Kuivaushuoneiden kuivurit myös tehottomia kuivausaikaan nähden, pyykit jäävät usein kosteiksi.

– Hankitaan kattoon lisää tuulettimia.

Siisteyteen tuli useita kommentteja ja ehdotuksia.

– Näitä käydään läpi siivousyrityksen kanssa.

Piha-alueiden puiden säilyminen tulisi turvata.

– Näihin ei ole suunniteltu isoja muutoksia. Asia kuvataan pihasuunnitelman luonnoksessa, johon toivottaan asukkailta ehdotuksia, kun se tulee kommentoitavaksi.

Jokaiselle asukkaalle pitäisi antaa lyhyet, selkeät ohjeet, miten tulisi käyttäytyä.

– Hallitus keskusteli tästä ja tuli siihen tulokseen, että kieltolista tuskin toimii. Asukastiedotetta päätettiin lähteä rakentamaan positiivisen kautta.             

Talviaikaan (ja kylmään aikaan muutenkin) rappujen ovelle johtavat ulkorappuset ovat lähes aina vaarallisessa kunnossa.

– Selvitetään keinoja parantaa liukkauden estoa huoltoyhtiön kanssa.

Ainakin 4D rapun Parvekkeiden alla oleva betonitasanne houkuttelee useamman kerran kesässä pössyttelijöitä, piikittelijöitä ja muuta epämääräistä porukkaa parvekkeiden alle. Voisiko tuon tasanteen jotenkin tilkitä tai lukita?

– Tähän ei keksitty keinoa. Hallitus keskustelee vartioinnin mahdollisuuksista, mutta vartijalla ei ole oikeutta kuitenkaan poistaa henkilöä yleiseltä paikalta, jonka takia vartioinnin vaikutus saattaa olla vähäinen ulkona. Myös yhteistyötä poliisin kanssa pyritään saamaan aikaan.

autoilla ajetaan mm kevyen liikenteen väylillä ja pysäköidään holtittomasti.

– Etsitään Parkkipatelle vaihtoehto, joka tarttuisi pysäköintiin pelastusteillä herkemmin. Rajataan kevyen liikenteen väyliä kivillä, jotta niillä ajaminen hankaloituu.

Valvontakamerat paremmin käyttöön, jotta saadaan ullakoille ja kellareihin murtautujat sekä graffiittien tekijät kiinni.

– Hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että se saa valtuudet tarkastella videoaineistoa ja estää sellaisten avainten käyttö, joita on käytetty vahingon teossa.

Olisi myös kiva, jos kesällä taloyhtiö järjestäisi jotain yhteistä toimintaa asukkaille.

Taloyhtiö täyttää ensi vuonna 60 vuotta, joten sen kunniaksi voisi tehdä jotakin. Olisiko mahdollista saada aikaan muraali jonkun talon seinään?

– Muraali aaltopelti pintaan on vaikeasti toteutettavissa. Myös mahdollinen aurinkosähkö saattaa tarvita eteläpäädyistä pinta-alaa. Näin ollen muraali tässä vaiheessa ei näytä toteuttamiskelpoiselta. Hallitus piti hyvänä 60-vuotis synttäreiden juhlimista hyvänä ideana. Tarkempaa suunnittelua mietitään lähempänä. Myös pienempiä vuosittaisia tapahtumia voitaisiin toteuttaa. Hallitus toivoo ideoita, millaisia tapahtumia tai toimintaa se ilmoittautumisia, jos olet kiinnostunut osallistumaan niiden järjesteämiseen/ideointiin.

Olemme huomanneet, että asuntoomme tulee kylmä, kun lämpötila ulkona nousee plussan puolelle. Silloin patterit viilenevät mielestämme selkeästi ja sisällä on kylmempi.

– Huoneistojen lämmön säätöä tehdään syksyllä 2022 ja talvella 2022-23. Mikäli tämänkin jälkeen huoneistossa lämpötila laskee alle 20 asteen, olethan yhteydessä huoltoyhtiöön.

 Hissi on toiminut ikäänsä nähden hyvin, mutta mielestämme on hieman vaarallinen, sillä ovi ei liiku hissin mukana. Myös hissin tilaussysteemi hankaloittaa hissin käyttöä, kun hissiä ei voi tilata, jos ovi on auki jossain muussa kerroksessa tai hissi on liikkeellä.

– Hissin ovien osalta hallitus päätti 3D-hissin peruskorjauksen yhteydessä, että nykyistä ratkaisua ei muuteta sillä se hidastaisi hissin käyttöä ja pienentää korin tilaa. Tilaus systeemi uusiutuu siinä vaiheessa kun hissi peruskorjataan. Peruskorjaukset tapahtuvat kun jokin hissi hajoamassa.

Olisiko lisärakentamista syytä vielä miettiä?

– Lisärakentamisen tulot ovat verottettavia ellei yhtiöllä ole vastaavia kuluja. Näin ollen lisärakentamisen tarkastelu lienee ajankohtaista seuraavan kerran, kun isompia remonttitarpeita ilmenee.

Toivoisin 3-4 talojen alueelle kameravalvontaa.

– Hallitus keskusteli tästä vaihtoehdosta ja ongelmaksi muodostuu se että poliisi harvoin selvittää vahingontekoja. Kameroista pystytään näkemään henkilöitä, mutta heidät pitäisi pystyä tunnistamaan, jotta toimintaan voitaisiin puuttua. Hallituksen arvioin mukaan ulkotilojen kuvaaminen ei usein ole tehokasta.

Erikoista oli taloyhtiön huollon toiminta, kun kesti viikko (yli viikonlopun) tulla vesikatkoksen jälkeen fiksaamaan putket, että tulisi lämmintä vettä.

– Tänä talvena huoltoyhtiöllä on ollut kiirettä lumitöiden takia. Vesikatkon jälkeen myös yksi patterilinja oli kylmänä, jota selvitettiin. Näiden takia reaktioaika on ollut tavallista pidempi. Pahoittelemme tätä.

Rappukäytävässä kaikuu tosi paljon, voisiko niihin harkita jotain akustointilevyjä tai jotain akustointiratkaisua.

– Porraskäytävistä tuleva meteli on huomioitu. Hallitus pyytää asiantuntijaa miettimään ratkaisun, jolla voitaisiin vähentää porraskäytävistä tulevaa meteliä.

Suodattimien vaihto? Piti tapahtua alun perin jo vuosi sitten syksyllä. Uudesta ajankohdasta ei kuulunut tietoa.

– Vaihdon aikataulu on toukokuussa. Pahoittelemme huonoa tiedottamista.

Asuntoyhtiön nettisivujen postituslistalle liittyminen ei onnistu. Näin ollen asioista perillä pysyminen on hankalaa.

– laitatko viestiä admin@saastokenno.com niin saadaan tunnusluotua. Ongelmista kannattaa kertoa pienellä kynnyksellä mailitse.

Viimeksi kun katsoin, niin 4A-rapun ilmoitustaululla oli vielä paperit parveketupakoinnin (mahdollisesta tms) kieltämisestä, voisiko sen päivittää paperiin, että parveketupakointi on nyt kielletty?

– Hankitaan porraskäytäviin kieltokyltit.

Parkkipaikkojen maltillinen lisäys pitäisi saada toteutettua mahdollisimman pienin nykyisten piha-alueiden menetyksin.

– Pääosin parkkipaikkoja on vapaana. Tallipaikkoja puolestaan ei. Tallipaikkojen hinnoittelua uusitaan tallien korjaamisen jälkeen, joka saattaa tuoda niitä saataville. Näin ollen paikojen lisäämistä ei pidetä tarpeellisena tässä vaiheessa.

Vesimittarit olisi pitänyt asentaa putkirempan yhteydessä. Nyt maksan muiden vesimaksuja,jotka eivät ole kirjoilla asunnoissa,vaikka siellä majailevatkin..

– Vesimittareiden asennuskustannus ja uusimiskustannus ovat varsin korkeat. Näin ollen hallitus on pyrkinyt tekemään vedensäätöä ohjaavia toimenpiteitä. Säästösuihkujen ja suuttimienn hankkimisen seurauksena kulutus on laskenut jo verratain lähelle suomalaisten keskiarvoa.

Tässä talossa kuuluu äänet todella selkeästi naapuriin. Toivoisinkin, että jokaiselle asukkaalle tehtäisiin selväksi, että VOISIVAT OTTAA NAAPURINSA PAREMMIN HUOMIOON

– Tämä on valitettava tosi asia. Tämä on yksi asia josta hallitus tiedottaa jokaista huoneistoa.

Desibelimittari / -rajoitus joka asunnossa olisi hyvä idea ja siihen taloyhtiöltä raja, mitä ei tulisi ylittää !!!!

– Hallitus keskusteli ehdotuksesta. Desibelirajan määrittely koettiin vaikeaksi, yksittäinen kova ääni tai jatkuva ääni vaativat erilaisen määrityksen, kuin myös eri taajuusien aiheuttama häiriö on erilainen. Mittari voidaan toki hankkia, mutta jotta sen käyttö osoittaisi epäkohdan tallentamiseksi ei ole ongelmatonta. Käsityksen mukaan mittarit osoittavat hetken äänen paineen, joten ne huonosti soveltuvat asumisen äänten tutkimiseen. Aiheesta lisää asukastiedotteessa, joka julkaistaan myöhemmin.

Naapurista tulee käryä ulkokautta huoneistooni (4CD talo).

– Olethan yhteydessä huoltoyhtiöön niin saadaan tutkittua asiaa tarkemmin.

Joku ratkaisu siihen, ettei parvekkeilla poltettaisi.

– Suosittelemme, että asukkaat havaitessaan tupakointia parvekkeilla ilmoittaisivat mistä parvekkeesta on kyse ja minkä näköinen henkilö poltti isännöitsijälle.  Näin tupakointiin voidaan puuttua.  

Ilmanlaadusta: epäselvyyttä ikkunaremontin tarkastuksesta ja sen laadusta. Oltu tuolloin yhteydessä hallituksen edustajaan, myös ikkunayrityksen edustajaan, joka vähätteli asiaa, eikä lopulta vastannut yhteydenottoon.

– Tästä tapauksesta ikkunaremontin vaikutuksesta ilmanlaatuun emme löytäneet lisätietoa. Pyytäisimme asukasta olemaan yhteydessä isännöitsijään asian selvittämiseksi.

Avoimissa palautteissa tuotiin esille lukuisia epäkohtia esim. ilmanvaihdosta tai siisteydestä, joista on tehty toimenpidepyyntö huoltoyhtiöön. Asukkaita rohkaistaan laittamaan viestiä epäkohdista huoltoyhtiöön suoraan. Mikäli asia ei heille kuulu, he ohjaavat eteenpäin. Mikäli asiat jäävät hoitamatta tai toteutus venyy toivomme, että asukas ottaa hallitukseen yhteyttä.

Osakaskysely 2021 tulokset

Tässä on esitetty 2021 toteutetun osakaskyselyn tulokset. Tuloksia täydennetään myöhemmin hallituksen saaman palautteen perusteella, jota ei vielä ole käsitelty. Täydennysrakentamista koskeva palaute on käsitelty omassa artikkelissaan, jonka löydät täältä. Artikkelia on päivitetty 4.5 palautteiden osalta.

Kyselyyn tuli 114 vastausta, eli noin puolet osakkaista vastasi kyselyyn. Iso kiitos annetuista kommenteista!

Pahoittelemme, että kuvissa oleva teksti on pientä. Klikkaamalla kuvaa saat suurennettua kuvan.

Tyytyväisyys

Osakkaiden tyytyväisyys on pysynyt hyvänä verrattuna vuoden 2017 palautteeseen. Sanalliseen palautteeseen on vastatattu artikkelin lopussa kohdassa kehitysideat.

Kannatatko maalämpö+poistoilmapumpun hankintaa?

Vastaajat selkeällä enemmistöllä kannattavat lämpöjärjestelmän vaihtamista maalämpö+poistoilmapumppu -järjestelmään. Palautteessa mainittiin myös huolia mm. lämmön riittävyydestä. Suunnitelman mukaan järjestelmän muutoksesta järjestetään infotilaisuus ennen yhtiökokousta, jossa suunnittelija ja urakoitsija vastaavat osakkaiden kysymyksiin.

Sähköautojen lataamisen mahdollistaminen

Vastaajilta kysyttiin miten tärkeänä vastaaja kokee sähköautojen latauksen mahdollistamisen seuraavan kolmen vuoden sisällä. Aihe jakaa osakkaiden mielipiteitä. Palautteessa kommentoitiin, että sähköautojen latauksen mahdollistaminen ei ole tärkeää yhtiössämme, koska iso osa asukkaista on senioreita tai asukkailla ei ole varaa sähköautoon. Yksi näkökulma on, että sähköautojen latauspaikat voivat toimia myös vetotekijänä, jonka perusteella yhtiö kiinnostaa omistusasujia ja siten nostaa asuntojen kysyntää ja parantaa yhtiön mainetta. Nykyisessä tilanteessa sähköautoa voidaan ladata ”luvatta” lämmitystolpista, joka lisää riskiä yhtiön sähköverkon toiminnassa ja aiheuttaa lisäkustannuksia osakkaille.

Hallitus tarkastelee mahdollisuutta sähköistää osan autopaikoista maalämpöhankkeen yhteydessä mikäli täydennysrakentamiseen ei lähdetä. Mikäli täydennysrakentamiseen lähdetään tässä yhteydessä rakennettaisiin valmius.

Vesimittareiden hankinta

Myös vesimittareiden hankinta jakaa osakkaita. Enemmistö kuitenkin vastustaa hankintaa. Palautteessa annettiin kritiikkiä siitä, että tietoja veden kulutuksesta ei annettu, jonka takia oli vaikea arvioida missä määrin mittarit voisivat laskea kulutusta. Enemmistön mukaisesti hallitus päätti, ettei edistä mittareiden hankintaa.

Ympäristöystävällisyys

Osakkaiden suhtautuminen ympäristöystävällisyyteen on selvästi muuttunut vuoden 2017 tuloksista. Tuolloin vain noin 25% oli sitä mieltä, että investoinneissa ympäristöystävälilset ratkaisut saavat myös maksaa hieman enemmän. Nyt noin puolet on tätä mieltä. Tämän pohjalta tulevien hallituksien tulisi tarkastella ja viestiä ehdotusten ympäristövaikutuksista enenevässä määrin.

Kehitysideat

Sanallista palautetta tuli runsaasti, josta suurin osa oli positiivista ja kiitoksia. Osa oli huoneistokohtaisia ongelmia, jotka on viety eteenpäin. Alla on vastattu osaan saaduista kehitysideoista.

Uusia asukkaita pitäisi informoida tarkemmin taloyhtiön järjestyssäännöistä (talon tavoista) sekä valvoa niiden noudattamista.

Jokaiseen asuntoon toimitetaan järjstetyssäännöt, kun huolto saa ilmoituksen sisäänmuutosta. Valitettavasti kaikissa tapauksissa ilmoitusta ei tehdä, eikä sitä voida velvoittaa. Näin kaikki eivät saa tietoa. Vuokranantajia helpottamaan on tehty sisäänmuuttajan muistilista https://saastokenno.com/sisaanmuuttajanmuistilista/

kyselyssä vesimittareista ei mainita veden kulutuksen määrää tai hintaa eli vastaaminen on melko summittaista.

Pahoittelemme tätä puutetta. Seuraavalla kerralla kun kysely toteutetaan esitetään luvut, jotta vastaaja voi helposti tehdä omat päätelmänsä tilanteesta.

Asukasosakkaana toivoisin, että meidä asukkaiden asioita ja etuja ajettaisiin paremmin. Nyt tuntuu, että mennään pitkälti sijoitusasuntojen omistajien ehdoilla.

Ikävää, että koet näen. Voidaksemme korjata toimintaamme tarvitsemme esimerkkejä millä tavoin toivoisit, että asukkaiden etuja edistettäisiin.

Tiedotteet tulisi saada myös ruotsinkielellä

Ehdotus on hyvä. Tämä on ensimmäinen kerta, kun ruotsin kieltä on kaivattu. Kääntäminen jo nyt vie melkoisesti resursseja. Mikäli pyyntöjä tulee useampia mietimme asiaa uudelleen.

Hissit (ainakin 4 A-rapun) ovat aikansa eläneitä ja hyvin epäsiistissä kunnossa.

Hissien epäsiisti ilme on tiedossa ja se on valitettavaa. Tällä hetkellä, kun yhtiössä on muita remonttitarpeita toimivien hissien uusimista viivästetään. Siisteyden osalta käymme keskustelua huoltoyhtiön kanssa.

Nykyiset ”kanakopit” voisi vaihtaa lukollisiin teräksisiin varastokoppeihin

Nykyiset varastokopit eivät tarjoa juurikaan omaisuuden suojaa. Hallitus selvittää millaisia kustannuksia teräksisten koppien asentaminen aiheuttaisi tai voitaisiinko kulkua varastohuoneisiin rajoittaa omaisuuden tehokkaammaksi suojelemiseksi.

Yhdessä toisessa yhtiössä oli mahdollista muuttaa vanhat lämmitystolpat ”hidaslatureiksi”.

Maalämpö -järjestemän uusimisen yhetydessä kapasitettia on, jotta lämmitystolpat voisivat toimia hidaslatureina. Tässä tulee haasteena sähkönkulutuksen seuranta, jotta kaikki osakkaat eivät maksa sähköautojen omistajien synnyttämää kustannusta. Tämän takia nykyisten tolppien käyttö ei ole mielekästä ellei niihin saada energia mittaavia toimintoja. Mikäli tällaisesta mahdollisuudesta on tietoa laitathan meille viestiä.

moitteet käsillä olevien monisteiden kielestä.

Kiitos palautteesta. Hallitus kävi keskustelua ja tuli siihen tulokseen, että ei ole mielekästä käyttää kielentarkastajaa tiedotteiden tekemisessä. Mikäli osakkaista tai asukkaissa on halukkaita tähän ilmoitathan siitä hallitus@saastokenno.com

roskahuone on pieni ja nyt jo täynnä eri lajittelulaatikoita, mutta ne tulevat jatkuvasti hyvin täyteen, etenkin kartonkikeräys, pitäisikö se tyhjentää useammin?

Roskahuoneiden ongelmat ovat tiedossa ja se on yksi asia johon tartutaan, mikäli täydennysrakentamista ei jatketa. Kartongin osalta, yhtiö ei voi vaikuttaa astian tyhjennyskertoihin sillä emme maksa tyhjentämisestä.

Onko hallitus harkinnut yhteistarjouksen pyytämistä parvekelaseista?

Yhteishankinnan järjestämistä ei ole harkittu. Olemme tukeneet, että ulkopuoliset toimijat voivat järjestää hankintoja.

Vinttiin valoa lisää!

Vintit ovat hieman hämäriä. Käsityksen mukaan, kuitenkin riittäviä tavaroiden viemiseksi ja hakemiseksi. Mikäli asiaa koetaan laajemmin ongelmaksi hallitus palaa asiaan.

Kaadettujen puiden tilalle uusia puita ja muita istutuksia.

Pihojen viihtyisyys on jäänyt viime vuosina vähäiselle huomiolle muiden kiireiden takia. Yritimme saada pihatoimikuntaa pystyyn, mutta se ei ottanut tuulta alleen. Nyt hallitus tutkii mahdollisuutta tehdä suunnitelma ja palkata puutarhayritys ylläpitämään pihojen tilaa.

Näissä nykyisissä taloissa on edelleen katot maalaamatta loppuun

Talojen katot on maalattu, miksi uusi maali ei ole saman väristä kuin vanha on mysteeri.

Rappukäytävät / Kellarit kaipaisi remonttia puhumattakaan autotallit , julkisivut yms.

Rappukäytävien ja kellareiden kunto on päässyt rapistumaan. Osittain kyse on myös siisteydestä. Hallitus on aloittanut keskustelut siivouksen parantamiseksi ja remontoinnin aloittamiseksi.

Ikkunaremontin tilaaminen ja maksaminen olisi pitänyt hoitaa niin, että osakas olisi saanut kotitalousvähennyksen

Meillä ei ole tietoa, että nykyisessä toimintamallissa olisi mahdollista, että osakas saisi kotitalousvähennyksen. Tällä hetkellä Suomen hallitus selvittää asiaa, joten asia saattaa muuttua lähivuosina. Mikäli sinulla on parempaa tietoa miten tämä onnistuisi, oletahan yhteydessä.

Tällä hetkellä muutamat etuoikeutetut ovat saaneet autotallin käyttöön Helsingin hintatasoon verratuna ”ilmaiseksi”

Autotallien nykyinen kunto on erittäin huono. Tallipaikkojen hintoja tarkastetaan autotallien korjauksen jälkeen.

pesutupa….vaatteita joutuu vahtimaan ettei niitä varasteta…siihen tulisi jotain keksiä

Meidän tietojemme mukaan varkaudet ovat verrattain harvinaisia. Voi kuitenkin olla että tieto ei ole tullut hallitukselle asti. Meillä ei myöskään ole tiedossa hyviä keinoja parantaa pyykkitupien ja kuivaushuoneiden turvallisuutta.

Kaikkia toimintoja tulisi tehostaa ja avoimuutta sekä valvontamahdollisuuksia lisätä. Esim. huoltoyhtiön ja siivouspalvelun toimenkuvaa/sopimusta tulisi avata osakkaille, jotta puutteisiin olisi helpompi puuttua. Samoin isännöintisopimuksen sisältö olisi hyvä avata osakkaille.

Tehostamisen osalta ehdotus ei aukene. Keskustelimme sopimusten julkaisemisesta ja siihen ei sellaisenaan ole mahdollisuutta. Sopimukset sisltävät kuitenkin listoja tehtävistä, jota sisältyvät sopimukseen ja nämä julkaistaan yhtiön sivuilla mahdollisimman pian.

Siivouksesta tuli useampia kommentteja

Siivouksesta keskustellaan ja siihen etsitään parempia keinoja. Mikäli havaitse puutteita voit laittaa huoltoyhtiölle suoraan viestiä ja halutessasi laittaa viestisi cc:nä hallitukselle.

Osakaskyselyn tulokset: täydennysrakentaminen

Hallitus on toteuttanut täydennysrakentamisen selvitystä 2020 yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti. Tätä varten osakkailta kysyttiin näkemyksiä suunnitelmaluonnokseen. Kyselyyn tuli 114 vastausta, eli noin puolet osakkaista vastasi kyselyyn. Vastaajista 82 vastasi jompaankumpaan tai molempiin täydennysrakentamista koskevaan kysymykseen. Useissa vastauksissa perusteltiin näkemyksiä pitkästi, joka auttoi ymmärtämään koettuja uhkia ja mahdollisuuksia paremmin. Iso kiitos annetusta kommenteista!

Täydennysrakentaminen selvästi jakaa osakkaita. On olemassa joukko, joka vaikuttaa tukevan täydennysrakentamista ja toinen, joka ehdottomasti vastustaa sitä. Näiden välillä on iso joukko osakkaita, jotka näkevät erilaisia ongelmakohtia, mutta myös hyötyjä. Alla kuvataan toistuvasti mainittuja asioista, korjataan väärinkäsityksiä, esitellään hallituksen toimet kommenttien pohjalta ja lopuksi nostetaan esille tutkimusta täydennysrakentamisen mahdollisesta vaikutuksesta asuntojen arvoon.

Edut

Nykyisen suunnitelman yleisimpänä hyötynä koettiin sen tuovan lisätuloja (25 mainintaan), jotka yhtiö voi käyttää yhtiön korjaustoimiin. Osa koki, että täydennysrakentaminen mahdollistaa, saatavien tulojen kautta, nykyisen kulutason pitämisen tulevaisuudessa nousevien kulujen, kuten tonttivuokran, aikana.  

Osa näki, että täydennysrakentamisen tuloilla voitaisiin maksaa maalämmön kustannukset. Maalämpö investoinnin kustannukset syntyisivät pääosin 2021 ja täydennysrakentamisen tulo aikaisintaan 2023. On epävarmaa voiko yhtiö käyttää täydennysrakentamisen tuloa maalämmön kustannuksiin jälkikäteen ilman veroseuraamuksia. Yhtiöllä on seuraavan 10 vuoden sisällä toteutettavia korjauksia n. 1m€ (julkisivujen maalaus 500t€, hissien peruskorjaus 400t€, autotallien peruskorjaus 100t€), jonka lisäksi on pienempiä remontteja. Näin ollen on kohteita mihin rahaa voidaan käyttää ja siten pienentää mahdollista veroseuraamusta. Veroseuraamuksista yhtiö saa tilintarkastajalta lausunnon ennen yhtiökokousta. 

Useat tulkitsivat myös, että täydennysrakentaminen laskisi yhtiön tulevaa tonttivuokraa. Tämä ei nykytiedon mukaan pidä paikkaansa. Uusi vuokra perustuu tontilla käytettyyn kerrosalaan eikä maa-alaan. Näin ollen pienentyvä tontti ei vaikuttaisi tontin vuokraan. Tontti pienenisi kun siitä erotetaan uusi tontti uusille taloille, mutta vuokra pysyisi samana riippumatta täydennynrakentamisesta.

Ehdotettua suunnitelmaa osa piti hyvänä siksi, että se minimoi haitat näkymille ja ahtauden tunteen tontilla (9 mainintaa). Myös katettujen autopaikojen lisäys koettiin suunnitelmassa hyvänä asiana (5 mainintaa). 

Haitat

Vaikka kyselyssä ei kysytty suoraan haitoista, useat perustelivat koetuilla haitoilla suunnitelman muutostarpeita. 28 osakasta mainitsi yhden tai useamman rakennuksen haittaavan näkymiä ja siksi toivoi niihin muutoksia. 

Asuntojen arvon alenemisen mainitsi kaksi vastaajaa. Tämän uskottiin tapahtuvan, kun näkymät muuttuvat, kun piha-alue muuttuu luonnon vähetessä tai alue slummiutuu tiiviin rakentamisen seurauksena. Toisaalta muutamat vastaajat uskoivat, että täydennysrakentaminen voisi nostaa nykyisten asuntojen hintoja. Tästä lisää viimeisessä osassa.

Rakentamisen aikaisen haitan mainitsi 3 vastaajaa. Kolmen vuoden työnmaa-alueella asumista kuvattiin kestämättömänä. Rakentamisen aikainen haitta asumiselle on huomattava tekijä. Nykyisen käsityksen mukaan rakennukset rakennettaisiin vaiheissa ja siten riippuen mitä rakennusta kulloihin rakennetaan eri talojen asukkaan kokevat haittaa. Kun parkkihallia rakennetaan molempien 4 talojen asukkaiden kulkureitit muuttuvat. Rakennusmeteli haittaa keskeisesti sitä taloa, jonka lähellä rakennetaan. Tontilla joudutaan tekemään muutoksia myös talojen välisiin vesi ja viemäriputkiin. Osa pelkäsi myös, että täydennysrakentaminen aiheuttaisi vaurioita huoneistoissa esimerkkisi halkeamina, kuten tapahtui väestönsuojaa rakennettaessa. Nykyisen käsityksen mukaan täydennysrakentaminen ei vaadi merkittäviä räjäytystöitä.

Toivotut muutokset ja hallituksen toimet

Kyselyssä pyydettiin sanallistamaan mitä muutoksia vastaaja haluaisi nähdä suunnitelmassa. Eniten kannatusta (18 vastaajaa) sai, että B taloa madallettaisiin ja vastaavasti A taloa korotettaisiin. Tämän lisäksi toivottiin, että A taloa madallettaisiin (3 mainintaa), C talo madallettaisiin (4 mainintaa), B talo poistettaisiin (3 mainintaa) tai C talo poistettaisiin (4 mainintaa). Yleisesti vähemmän taloja toivoa 3 vastaajaa. Tämän perusteella hallitus päätti seuraavista muutoksista suunnitelmaluonnokseen: 1) A taloa korotetaan 1-2 kerrosta, 2) B taloa madalletaan 2 kerrosta ja 3) C taloa madalletaan yhden kerroksen verran. Tämän toimen taloudellinen vaikutus on noin -200t€, mutta hallitus katsoi sen pienemmäksi kuin saatavan hyödyn.  

Kyselyn esille nostama huoli piha-alueiden ahtaudesta ja vaikutuksesta näkymiin puhututti paljon. Tämän keskustelun perusteella hallitus päätti esittää arkkitehtitoimistolle, että uudet rakennukset käännetään kadun suuntaisiksi ja siirretään mahdollisimman lähelle katua. Näin piha-alueet kasvavat ja ikkunat eivät ole vastakkain. Se onko tämä mahdollista linjaa kaupunki myöhemmin käytävissä keskusteluissa. 

Palautteen perusteella syntyi myös vaikutelma, että uusien rakennusten vaikutus näkymiin oli niin keskeinen tulevalle päätöksen teolle, että sen tueksi todennäköisesti tarvittaisiin muutakin kuin ”laatikkomalleja,” jotka kuvaavat rakennusten kokoa ja sijaintia. Laatikkomallit eivät kerro ovatko uudet rakennukset visuaalisesti miellyttäviä vai eivät: parantavatko ne viihtyvyyttä vai eivät tai miten rakennukset istuvat nykyiseen miljööseen. Tämän pohjalta halllitus selvittää mahdollisuutta teettää rakennusten ulkoisen ilmeen suunnittelu ennen yhtiökokousta, jotta osakkailla olisi parempi käsitys millaisia rakennuksia tontille olisi tulossa, jos täydennysrakentamiseen lähdetään.  

4 vastaajaa myös esitti, että uusien talojen asunnot tulee olla vapaarahoitteisia tai osaomistus asuntoja, jotta pihapiiri ei muutu levottomaksi tai synny mainehaittaa. Tämä on ollut oletuksena.

16 vastaaja ehdotti, että täydennysrakentamiseen ei lähdetä. Hallitus ei ottanut tähän kantaa, sillä asiasta päättää yhtiökokous. 

Huoneistojen arvonkehitys 

Huoneistojen arvonkehitys on tärkeä näkökulma huomioida täydennysrakentamista harkitessa, jonka osa vastaajista nosti esille. Palautteessa kommentointiin, että saatava lisätulon hyöty katoaa nopeasti, jos sen seurauksena oman huoneiston arvo laskee samassa suhteessa tai enemmän. 

Kattavaa tutkimusta siitä miten täydennysrakentaminen vaikuttaa asuntojen hintakehitykseen ei ole saatavilla tai sitä ei löydetty. Helsingin yliopiston Pro-gradu tutkielma tarkastelee Myllypuron kehitystä (Miettinen, 2017) ja Turun Ammattikorkeakoulussa 2010 tehdyssä opinnäytteessä tutkittiin asuntojen hinnan määritystä teorian ja kiinteistönvälittäjien näkemysten perusteella (Tuomi, 2010). Tuomen tutkimuksessa haastateltuja välittäjiä on 29, joten aineisto on verrattain pieni, mutta sitä voidaan pitää suuntaa-antavana ja saattaa helpottaa osakkaita, jotka miettivät miten täydennysrakentaminen vaikuttaa asuntojen arvoon.  

Tuomen tutkimuksessa korostui useita tekijöitä, joita kilpailutilanne oli yksi tekijä: ” Kilpailevien kohteiden hinnoilla taas on aina merkitystä, sillä luultavasti se on seikka, jonka ostajat ensimmäisenä tarkistavat.” (s.34). Uudet kohteet saattavat nostaa myös vanhojen hintoja, kun niitä tarkastellaan rinnan, mutta myös laskea niitä, jos tarjontaa on runsaasti myyntihetkellä. 

Keskeiseksi tekijäksi nousi sijainti maineen kautta: ”alueen yleinen maine miellettiin sekä tuloksissa että kirjallisuudessa tärkeäksi hintaan vaikuttavaksi tekijäksi.” Tätä avattiin seuraavasti: ”Maine voi liittyä rikollisuuteen, vilkkauteen tai rauhallisuuteen, johonkin vahvasti läsnä olevaan luontoon liittyvään asiaan tai vaikkapa alueen muihin asukkaisiin, esim. ”rikkaiden alue”. Tuloksista ilmeni, että vuokratalojen läheisyys vaikutti alueen muita asukkaita enemmän hintaan.” (Tuomi, 2010:35)  Tämän havainnon vahvistaa Miettisen pro-gradu tutkielma: kerrotaan: ”Itä-Helsingissä sijaitseva Myllypuro on muiden metsälähiöiden tapaan kärsinyt jo pitkään huonosta maineesta ja kaupungin keskiarvoa suuremmasta työttömyysasteesta.” Myllypuron maineeseen vaikutettiin useilla kaupungin toimilla, jonka seurauksena ”Myllypuron 1960- luvun kerrostaloasuntojen keskineliöhinnat ovat nousseet 62 % vuodesta 2005 vuoteen 2016” (2017:73), mikä on suurempaa kuin alueen pientalojen hintojen nousu. Miettisen tutkimuksessa selvisi, että uuden ostoskeskuksen valmistuminen 2013 osaltaan selitti hintojen nopeampaa nousua Myllypurossa. Hän havaitsi, että myös alueen työttömyysprosentti laski tutkimusjaksolla. Myllypurossa ”täydennysrakentaminen on tapahtunut alueen reunoilla ja toisaalta sen keskustassa (ostoskeskuksen ympäristö)” (Miettinen, 2017:48).

Tuomen mukaan toinen hintaan vaikuttava tekijä on taloyhtiön vaikutus: ” Yhtiön kunto näytti merkitsevän hyvin paljon asunnon hintaan ” (s. 37). Kunnolla viitataan tehtyihin ja tuleviin remontteihin, jonka välittäjät vastasivat olevan erittäin tärkeä tekijä (4-5, 0-5 skaalalla). ”Vastike/asumiskustannukset näyttivät merkitsevän asunnon hintaan melko paljon ” (s.39). Nämä molemmat tekijät indikoivat, että täydennysrakentaminen voisi nostaa hintaa. 

Kolmantena tekijänä Tuomen tutkimuksessa nostetaan esille itse asunnon vaikutus hintaan. Tässä yhteydessä tarkasteltiin myös näkymien vaikutusta, mutta Tuomen tutkimuksen löydökset ei korostanut niiden vaikutusta keskeisenä tekijänä hinnan muodostuksessa. Asunnon vaikutus kauppa hintaan näyttäytyi muodostuvan useiden tekijöiden seurauksena: ”asunnon kunto, asunnon sijaintikerros talossa, näkymät ikkunoista ja tilojen toimivuus ja pohjaratkaisu olivat merkittävimpiä seikkoja.” (s. 43). Tuomi kirjoittaa muiden havainnoista: ” Arvostetuin näkymä on pääsääntöisesti esteetön merinäköala hyvin korkealta. Vähiten arvostettu näkymä lienee nuhruinen teollisuusalue katsottuna maan tasalla sijaitsevasta asunnosta. Näkymissä arvostetaan ennen kaikkea niiden avaruutta ja kauneutta. … Näkymät asunnosta kertovat myös asunnon suhteesta sen ympäristöön. Jos näkymät ovat avarat, ei ikkunanaapureita ole. Pahimmassa tapauksessa näkymät ovat vastapäisen talon ikkunoihin, jolloin asumisviihtyvyys ja sen myötä asunnon toteutuva hinta laskee siksi, että viereisestä talosta näkee suoraan asunnon sisälle” (2010:16). Välittäjät antoivat vastaukseksi 3-4, 0-5 skaalalla, missä 0 on ei-lainkaan vaikutusta ja 5 on suuri vaikutus. Suora näkymä naapuriasuntoon sain samankaltaisen vastauksen. Tämän perusteella voidaan olettaa, että täydennysrakentamisella voi olla jonkin asteinen negatiivinen vaikutus nykyisten asuntojen myyntihintaan.

Tutkimusten löydösten pohjalta osakkaat voivat arvioida täydennysrakentamisen mahdollista vaikutusta huoneistojen arvoon. Varsinkin mietittäessä alueen maineen kehitystä kannattaa huomioida Itäkeskuksen alueen lähivuosien kehitys, jossa aluetta täydennysrakennetaan vahvasti (katso: https://www.itahelsinginkeskusta.com/), Säästökenno voi olla mukana tässä tai jättäytyä siitä sivuun.  

LÄHTEET

Miettinen Anniina, 2017, ALUEKEHITTÄMISTOIMENPITEIDEN VAIKUTUKSET MYLLYPURON ASUNTOJEN HINTAKEHITYKSEEN 2000- JA 2010-LUVUILLA, pro grady tutkielma. Helsingin yliopisto


 Tuomi, Meri-Tuuli, 2010, Asunnon hinnan muodostuminen -toteutuvaan kauppahintaan vaikuttavat asiat, kiinteistönvälittäjän näkökulma, Opinnäytetyö AMK, Turun ammattikorkeakoulu

Asukaskysely 2019

Kyselyyn tuli 94 vastausta, joka 235 huoneistosta tarkoittaa 40% kattavuutta. Vastaajista 44% asui kastelhomantie 3 puolella ja 56% 4 puolella. 66% vastaajista oli myös osakas. 93% vastaajista huoneisto oli ympärivuotisessa käytössä.

Kyselyn tuloksia ja niiden pohjalta tehtyjä päätöksiä päivitetään tähän kevään aikana.

Veden käyttö

Veden säästökeinoista vastaajia kiinnosti n. 40% vettäsäästävät hanat ja suihkut sekä 42% vesimittari. Toisaalta 19% ei ollut valmis mihinkään säästö toimiin.

Toimenpiteet

Hallitus esitti yhtiökokoukselle ettei vesimittareita asenneta, jonka mukaan yhtiökokous 2019 päätti ettei mittareita asenneta. Yhtiökokouksessa käydessä keskustelussa osakkaat tukivat ajatusta säästösuihkuista ja hanoista. Näiden mahdollista hankintaa ja käyttöön oton laajuutta hallitus käsittelee kevään 2019 aikana.

Lämpötila

Avoimissa vastauksissa kerrottiin, että tuloilmakanavat vinkuvat, aiheuttavat vedon tunnetta ja erityisesti pakkasella näissä huoneissa oli kylmä.

Yllättävän monessa huoneistossa patteritermostaatit eivät toimineet. Nämä tiedot välitettiin huollolle siltä osin kuin vastaaja oli niin pyytänyt.

Huoneistoissa lämpötilan keskiarvo oli 22,2 astetta ja hajonta 1,8 astetta. Näin useimmissa huoneistoissa lämpötila oli 20 ja 24 asteen välillä.

Toimenpiteet

Ne vastaukset, joissa pyydettiin huollon käyntiä on välitetty huollolle.

Hallitus selvittää mahdollisuuksia säätää poistoilmaa siten, että pakkasen noustessa sisään vedettävän ilman määrä laskisi nykyisestä, jolloin vedon tunne vähenisi.

Ilmanvaihto

Tupakansavu oli yleisin mainittu ilmanlaatua pilaava tekijä.

Toimenpiteet

Ne vastaukset, joissa pyydettiin huollon käyntiä on välitetty huollolle.

Hallitus ottaa kantaa tupakointiin keväällä 2019.

Tyytyväisyys

Muista asioissa nousi esille yksittäisiä kommentteja liittyen lehtien keräykseen ja porraskäytävien levottomuuteen.

Toimenpiteet

Vuosisiivous on jätetty väiin ikkunan remontin ajaksi, joka näkyy tilojen siisteydessä. Siivous tilataan keväälle 2019.

Jätehuollon ongelmat näkyvät oletettua merkittävämpänä. Tämän takia jäteasemien uusiminen on aikaistettu vuodelle 2020.

Pihojen valaistuksesta on keskusteltu, mutta ratkaisuita ei ole vielä tehty.

Säilytystiloista ei ole keskusteltu.

Sähköautojen lataaminen

Osakaskysely 2017

Yhtiökokouskutsun mukana pyydettiin osakkailta palautetta kyselyn muodossa. Kyselyssä oli kaksi osaa, joista ensimmäisessä tiedustetiin tyytyväisyyttä yhtiön ja sen yhteistyökumppaneiden toimintaan. Toisessa osassa kysyttiin osakkaiden kantoja erilaisiin investointeihin liittyviin kysymyksiin.

Kysely oli auki noin 2 kk ja vastauksia saatiin 63 kpl. Osallistumisprosentti oli 26 %, joten tulosten voidaan olettaa tarjoavan suuntaa-antavan kuvan osakkaiden mielipiteistä. Vastanneista vain 16 oli merkinnyt myös asuvansa huoneistossaan. Useissa paperilla saaduissa vastauksissa tämä kysymys oli jäänyt vastaamatta tai valittuna oli vain osakas. Voi olla, että vastaajat ovat kokeneet joutuvansa valitsemaan osakkaan ja asukkaan välillä.

Hallitus pahoittelee, että vastausten julkistamiseen meni näin kauan.

Vastaukset

Osakkaat olivat tyytyväisiä. Yhtiön palvelut saivat ”jokseenkin tyyvyväinen” vatauksia. Toisaalta siihen kukaan ei ollut erityisen tyytymätön. Muutamat vastaajat olivat tyytymättömiä hallituksen työskentelyyn, tiedon saatavuuteen, huollon toimintaan ja isännöintiin.

Yleisesti tyytyväisyyden taso on hyvä, joskin parantamista on runsaasti. Erityisesti säilytystilojen kunto ja siisteys nostettiin esille. Muistutettiin, että paperiset tiedotteet ovat tärkeitä ja niiden huomattavuuteen on panostetava. Myös hallitukselta toivottiin vaikuttamistyötä kaupunkiin ja naapurikiinteistöhin, jotta alueen yleinen siisteys paranisi.

Valtaosa vastanneista koki, että tulevissa investoinneissa ympäristöystävällisyys ei saa aiheuttaa lisäkustannuksia.

Tulevaa hissiremonttia suunnitellessa hallituksen tulee huomioida, että valtaosan mielestä hissi on ehdottoman tärkeä tai tärkeä.

Kolme neljäsosaa vastanneista kannattaa tontinlunastamisen selvittämistä.

Reilu puolet on sitä mieltä, että lisärakentamista tulisi ainakin selvittää.

 

Hallituksen vastaukset sille toimitettuihin kysymyksiin ja ehdotuksiin

 

 • pakettiautot pois asuntojen lähiparkista
  • Tällä hetkellä autopaikkoja on tarjolla kaikille halukkaille, joten on vaikea perustella miksi pakettiautoja ei saisi olla. Toivomme, että ehdottaja lähestyisi hallitusta ja avaisi ehdotustaan.
 • parkkimaksut kalliit,
  • Parkkimaksut on tasapainotettu kysynnän mukaan, jotta paikat olisivat mahdollisimman aktiivisessa käytössä.
 • 4 AB talon kellaritilojen väliovet ovat täysin loppu
 • säilytys tilat surkeat, roskia tippuu verkkokomeroihin. katot täytyisi suojata.
  • Säilytystilojen huonosta kunnosta ei hallituksella ole tietoa. Yleisten tilojen kunto vaihtelee ja usein ovet ja ovenpielet ovat huonossa kunnossa. Tähän on pyritty puuttumaan korjaamalla huonokuntoisimpia.
  • Kattojen osalta olisi toivottavaa tietää missä tiloissa huonokuntoisia kattoja on. Näistä voi ilmoittaa hallitukselle tai huoltoyhtiöön.
 • Pyöräkellareihin voisi vaihtaa Iloq-lukot, ettei tarvita vanhaa avainta
  • Ainoastaan yhdessä talossa on enää käytössä iLoq lukot pyöräkellareissa ja tämä on jätetty asukkaiden pyynnöstä. Mikäli useammat asukkaat toivovat, että ovet poistetaan pyörien säilytystiloista näin voidaan tehdä. Toivomme, että kyseisen talon asukkaat olisivat hallitukseen yhteydessä.
 • ullakon säilytystilat liian alttiita ulkoilmalle, rakenteita tulisi jollain tavoin tiivistää, ei tietenkään liikaa
  • Ullakot on suunniteltu kylmiksi itsestään tuulettuviksi tiloiksi. Näiden muuttaminen turvallisesti vaatisi melkoisesti suunnittelua, joka ei mukavuuden lisäämiseksi ole kannattavaa.
 • Polkupyörähuoneiden tyhjennys ja uudelleenjärjestely
  • Tämä on toteutettu ja otettu huollon vuosittaiseen ylläpitoohjelmaan.
 • Joka toisen viikon saunavuorot ollaan poistamassa. Minkä takia?
  • Nykyinen tekniikka ei mahdollista saunojen lämpiämisen aikatauluttamista vain jokatoiselle viikolla, jonka takia sauna oli lämmin myös silloin kun saunaa ei käytetty joka toisen viikon vuoroissa. Asukkailla on mahdollisuus käyttää joustavaa saunavuoroa, jolloin he voivat käydä esimerkiksi joka toinen viikko saunassa.
 • ”isännöitsijä vie, hallitus vikisee”, hallitus on liian ohjailtavissa. Remonttien suunnitteluun enemmän harkintaa, mitään ei saa tehdä ”musta tuntuu” periaatteella.
 • Ulkopuolelta katsottuna saa vaikutuksen että isännöitsijä ohjailee hallituksen päätöksiä.
  • Hallitus käyttää remonttien suunnittelussa konsultteja ulkopuolisen osaamisen saamiseksi, jolloin päätöstä ei ohjaa isännöitsijä tai hallituksen ”musta tuntuu” -fiilis vaan asiantuntijan lausuntoon. Enenevissä määrin nämä lausunnot myös toimitetaan asukkaiden ja osakkaiden nähtäväksi, jolla he voivat arvioida remonttien tarpeen itse. Lopullisen päätöksen tekee aina yhtiökokous.
 • Tiedotteet joka kotiin. Ilmoitustaulu ei riitä.
 • A4:nen käytävässä ei oikein ole toimiva ratkaisu. Ainakaan ainoana tiedottamiskanavana.
 • esimerkiksi talojen ilmoitustaululle laitetut tiedotteet myös nettiin tai s-postiin. Esim lomamatkalla oleva ei voi tietää
  • Tiedottamisessa on pyritty löytämään linja kustannusten ja tiedon saatavuuden väliltä. Yhä enenevissä määrin pyrkimys on tiedottaa sähköisesti ja porrakäytävissä. Tilanteissa, joissa asukkailta tai osakkailta vaaditaan toimenpiteitä näitä lähestytään myös kirjeellä. Tiedottamisen kehittäminen on edelleen tarpeen ja ideoita otetaan vastaan erittäin mielellään.
 • tiedottet paremmin paperisina esiin rappukäytävään ilmoitustaululla ja vanhat ilmoitukset pois! kaikilla ei ole nettiä
  • vanhojen ilmoitusten poistaminen ja ilmoitustaulujen siistinä pitäminen on hyvä idea. Olemme olleet tästä yhteydessä huoltoyhtiöön.
 • Maalarinteipillä laitetut infot käytävissä ovat epäsiistejä ja tuovat mieleen varastohallin. Voisiko käyttää enemmän muovitaskuja, joihin tiedotteet sijoitetaan.
 • Porrasaulatiloihin tiedotteita siistimmin ilmoitustaululle ja oviin (4A näyttää siistiltä)
  • Tämäkin on hyvä idea. Toteutetaan.
 • lehtipuhallin pois, melu, katku, pöly, ei saa käyttää kuivalla ilmalla (laki!)
  • Mikäli havaitset lainvastausta toimintaa voit pyytää huoltomiestä lopettamaan sen, olla yhteudessä huoltoyhtiöön tai jos tämä ei saa toimintaa loppumaan pyytää hallitusta tai isännöitsijää puuttumaan asiaan.
 • 4:n ajoramppi joskus liukas tai luminen
 • Hiekottaminen ja lumenpoisto aikaisemmin talvella. Muuten kutakuinkin ok.
  • Näistä asioista kannattaa olla välittömästi yhteydessä huoltoyhtiöön.
 • Vinttikäytävät ja pyöräkellarit voisi siivota silloin tällöin
  • Kellarit siivotaan pari kertaa vuodessa. Seuraamme tilannetta onko siivoussykliä tarpeen parantaa. Kun sotkua näkyy asiasta kannattaa olla yhteydessä huoltoon, jolloin sotku saadaan siivottua ja on helpompi arvioida kuinka usein siivousta tarvitaan.
 • Siivouksen taso on huono. Samoin porraskäytävät epäsiistit, onko käytäviä vahattu milloin viimeeksi?
  • Porraskäytäville tehdään kerran vuodessa peruspesu ja ne pyyhitään viikoittain. Tilojen kuntoa seuraa huoltoyhtiö. Pyytäisin imoittamaan kaikesta epäsiisteydestä huoltoyhtiöön, jolloin saamme mahdollisimman hyvän kuvan missä ja kuinka usein tulisi siivota.
 • 3B ulko-oven edessä on matto, joka näyttää vaihtomatolta, mutta sitä ei koskaan vaihdeta.
  • matto on syksyllä 2017 vaihdettu.
 • Kastelholmantiehen päättyvä parkkipaikka törkeässä kunnossa jo vuosia. Olisko aika viimein siivota sekin..??
  • Kyseinen parkkipaikka ei ole yhtiön alueella. Mikäli kiinnostuneita on aluetta voitaisiin siivota esimerkiksi talkoilla. Mikäli halukkaita on voivat he lähestyä esim. shköpostilla.
 • Isännöitsijän todistus on käsittääkseni valmis ja vaatii ainoastaan tulostuskomennon. Hinta on moiselle oli viimeiksi järjetön.
  • Isännöintitodistuksen hinnan määrittelee tällä hetkellä isännöinti toimisto eikä yhtiö ole nähnyt tarpeelliseksi kompensoida sitä. Mikäli useampi kaipaa tähän muutosta voidaan sitä harkita.
 • jos tontin hankintaa selvitetään on hyvä laskea kiinteistöveron muutoksen suuruus että onko kustannustehokasta
  • Tämä on hyvä huomio. Tehdään kun ollaan tuossa vaiheessa.
 • liikaa remontteja. Tulee kalliiksi,  häiritsee myös normaalia elämää.
  • Remonttien tarve on valitettava ja hallituksena olemme keskustelleet useaan kertaan koska on tarvetta lähteä remontiiin – voitaisiinko remonttia siirtää. Usein remontissa korjataan ongelmia jotka koskettavat akuutisti jotain ryhmää asukkaista, esimerkiksi hissien toimivuuden varmistaminen on tärkeää sellaisille asukkaille joilla on vaikeuksia liikkua. Hallitus pyrkii huomioimaan ratkaisuissaan asukkaat ja lopullisen päätöksen tekee aina yhtiökokous.
 • -pyöräni varastettu lukitusta p.kellarista
  • Hallitus seuraa varkauksien ja tihutöiden määrää ja sen perusteella ryhtyy toimiin. Kamera ja lukkoremontin jälkeen meillä ei ole tiedossa juurikaan varkauksia yhteisissä tiloissa.
 • Paljonko tontilla on tyhjää tilaa/rakennusoikeutta?
  • Tätä ei ole lainkaan eli lisärakentaminen edellyttäisi kaavamuutosta.
 • ”toivomus: kunnollinen tiedote tulevasta ikkunaremontista esim. irrottavatko remonttimiehet ikkunoissa olevat kaihtimet ja rullaverhot ja voiko vanhoja kaihtimia käyttää uusissa ikkunoissa. Lisäksi jouttuuko asukas itse laittamaan ne paikalleen?
 • ikäväkyllä kaikki eivät aina pääse kokouksiin tai tiedotustilaisuuksiin, joten riittävä kirjallinen materiaali on tarpeen.”
  • Tähän pyritään. Koska tiedottaminen on aina vajavaista kannataa kysyä.
 • voisiko ajatella hissien sisäpintaremonttia, ei tulisi kuitenkaan maksamaan maltaita. sisltä ainakin 4a rapun hissi on sotkettu kaikenmailman grafiteilla ja vaikka hissiä on puhdistettu on jälkiä sotkuista jäänyt jäljelle. hissin epäsiisteys antaa huonon kuvan talosta, siinä asuvista imistsä ja yhtiöstä.
  • Hissien siisteys on yksi mietittävä asia. Ennen kuin hissiremontin laajuudesta ja aikataulusta on päätetty ei hissejä kannata kunnostaa. Hissit ovat tulevana vuonna hallituksen asialistalla.
 • Päätöksien teossa pitää ottaa huomioon yhtiön lainan määrä ja sen myötä taloudellinen tilanne. Remonttien ajankohtaisuuteen vaikuttaa myös markkinat. Jos remontteja (jotka eivät ole aivan pakollisia) tehdään rakentamisen noususuhdanteen aikana, hinnat ovat kovemmat. Ottakaa huomioon että talossa asuu eläkeläisiä, turhat remontit lisää asumiskustannuksia.
  • Remontteja pyritään tekemään mahdollisimman vähän eli venyttämään niitä mahdollisimman pian. Noususuhdanteen välttäminen on hyvä ehdotus sellaisten remonttien kohdalla joita voidaan siirtää.
 • ”Puhoksen ostoskeskuksen ympäristö on roskainen ja epäsiisti jatkuvasti. Vaikkei alue ei kuulu yhtiön toimivaltaan, voisi hallitus kirjelmöidä ja olla yhteydessä sotkuisuudesta kiinteistöä hallinnoivaan yhtiöön ja kehottaa parantamaan ulkoalueiden siivousta. Tai mikäli alue kuuluu kaupungille, yhteys sinne.
  Jo roskapönttöjen lisääminen noilla kulmilla voisi auttaa asiaa. Epäsiisteys ympäristössä vaikuttaa myös yhtiömme asuntojen arvoon ja mielikuvaan yhtiöstä.”

  • Taloyhtiön hallitus on ollut yhteydessä Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialaan, joka on sekä huomautuksin että omalla aktiivisuudellaan pyrkinyt vähentämään ostoskeskuksen ympäristön roskaisuutta. Tilanne on ollut sen jälkeen parempi. Taloyhtiö on omasta puolestaan lisännyt yhden roska-astian 4A-portaan lähelle.

 

Grillipaikkakyselyn tulokset ja toimenpiteet

Kysely on päättynyt. Se oli auki 5 kuukautta ja vastauksia tuli 22kpl. Alla on tulokset.

Toimenpiteet

Kyselyn pienen vastanprosentin takia grillipaikkaa ei lähdetä rakentamaan ainakaan tässä vaiheessa. Sen sijaan investoidaan istumapaikoihin ja sellaisiin ratkaisuihin, jotka lisäisivät oleilua pihalla. Pihatoimikunnalle jätetään tehtäväksi ehdottaa paikka pöytä+penkki ryhmälle ja mahdollisia muita parannuksia.

Tulokset

Jos taloyhtiöllä olisi grillipaikka

 • en uskoisi käyttäväni lainkaan    6
 • uskoisin käyttäväni harvoin    6
 • uskoisin käyttäväni usein    10

Missä näkisit parhaan sijainnin grillipaikalle?

 • sijainti A – 4CD -talon edessä kalliolla    9
 • sijainti B – 4CD -talon sivulla     9
 • sijainti C – 4AB – CD -talojen välissä     4

Mitä muita ajatuksia grillipaikka herättää? (huolia / ehdotuksia)

 • Mahtava ajatus, pian toteutukseen!
 • Luistava idea tuollainen!
 • Niin kauankohan paikka saa olla ehjänä kun muutenkin tuntuu siltä että kaikki hajotetaan tällä seudulla Sit miten noi narkkarit mitkä seudulla parveilee yms
  yksi ylläpidettävä ja kustannuksia aiheuttava asia lisää. Vaikka toisaalta, voishan tuo olla mukavakin hyvällä säällä. Vahinko, että suurin osa vuotta ei sellaista tarjoa…
  Ajatuksena kiva ja taloyhtiön asukkaita mahdollisesti yhdistävä. Toisaalta hajuhaitat voivat häiritä sekä mahtaako paikka herättää kiinnostusta myös ulkopuolisissa ”pussikaljottelijoissa’..
 • Hyvä idea! Kaikki ehdotetut paikat on hyviä. vaihtoehto C ehkä paras, jos puita ei tarvitse kaataa.
 • Ensisijaisesti pitäisi siellä olla vakituinen tulisija/grilli, ei vain pöytä-penkit. Katto olisi tarpeellinen, että vesisade ei pääsisi yllätämään..
 • Hieman huolettaa, alkaako grillipaikalla parveilla ulkopuolisia ihmisiä. Grillipaikan pitäisi olla myös lapsiystävällinen.
 • Sijainnin valitsemisessa tulisi kiinnittää erityistä huomiota savun kulkeutumisesta huoneistoihin ja mahdollisiin savuilmaisimiin. Myös grillipaikan yleisessä käytössä olevat materiaalit ja tarvikkeet on varmastikin lukittava paikanpäälle, tai muuaalle taloyhtiön tiloihin. Siisteydestä nyt ei varmaan tarvitse edes mainita. Kunnolliset roska-astiat ja ehdotonta siisteyttä noudatettava rottien ja muiden ei toivottujen eläinten takia.
 • Yhteishuollossa olevat grillipaikat jäävät käytännössä ilman huoltoa. Käyttäjät eivät huolehdi grillin siisteydestä ja helposti grilli on niin likainen, ettei siinä pysty grillaamaan. Ne rahat laittaisin istutuksiin ja pihapiirin viihtyisyyden parantamiseen.
  Roskaamisen lisääntyminen, Hyvänä asiana nähdä muita asukkaita.
  Parhain sijainti olisi varmasti b ja c. Kovalla tuulella ja etenkin ikkunoiden falskatessa grillin käryt tulevat huoneistoon sisälle jos se sijaitsee kohteessa a. Muutenkin b tai c olisi rauhallisempi paikka.
 • Onko ajateltu tähän liittyviä mahdollisia savu-, haju- ja meluhaittoja?
 • Monikulturismi: alkoholin käyttö tulisi sallia vain ruokajuomana ilman erillislupaa hallitukselta. Grillipaikan käyttöä ei tule sallia yhtiön järjestyssääntöjen määräämän hiljaisen ajan ulkopuolella ilman erillislupaa hallitukselta, jolloin poliisin soittaminen paikalle tyhjentämään grillipaikka olisi yksiselitteistä, olisi siellä kiellettynä aikana kuka tahansa (jos siitä aiheutuu haittaa tai häiriötä). Kesällä moni nukkuu ikkuna(t) auki ja ilmavirtauksista ja tuulista riippuen grillaamisesta saattaa aiheutua savu- ja hajuhaittaa, joka pitää estää kieltämällä grillipaikan käyttö taloyhtiön hiljaiseen aikaan, jos siihen ei ole erillislupaa hallitukselta. Jos joku taloyhtiön asukas aikoo järjestää kova-ääniset ja yöhön jatkuvat grilli-pileet hallituksen luvalla, minusta juhlien järjestämisestä vastuussa olevan (täysi-ikäisen) henkilön pitäisi jakaa tiedote jokaiseen (4.-puolen?) huoneistoon hallitukselta saadusta luvasta – päivästä ja mihin saakka pileet jatkuvat –, oma nimensä, osoitteensa ja puhelinnumeronsa, josta hänet tavoittaa pileiden aikana. Grillipaikan käyttö avoimella fb-kutsulla tulisi kieltää kuin myös sen markkinointi fb:ssä ja muissa avoimessa käytössä olevissa yleisissä medioissa, jotta grillipaikasta ei tulisi kaatopaikkaa. Taloyhtiön pihalla olevan grillin sytyttäjän ja lämmittäjän tulee aina olla täysi-ikäinen ja hänen vastuullaan tulee sen jälkeen olla myös grillin käytön valvonta, kunnes se on sammutettu. – Tässä päällimmäiset sallivat monikulttuuriset ajatukseni grillipaikan käyttöön liittyen.

 

Alkuperäinen saate kyselyyn

Hallituksessa on keskusteltu grillipaikan rakentamisesta. Pohdintaa on herättänyt mahdollinen sijainti ja käyttöaste.

Toivomme, että asukkaat arvioisivat mahdollista käyttöään ja antaisivat kommenttinsa sijainnin suhteen.

tmp_2811-DSC_1429814921694

Se millainen grillipaikka tulisi kyseeseen ei ole tarkempaa suunnitelmaa. Mikäli grillipaikka tehdään tulisi siitä oleskelutila penkkeineen ja pöytineen.

img_20161110_162015

Tässä on ehdotetut sijainnit grillipaikalle. Myös muita sijainteja voi ehdottaa.