Asukaskysely 2022 tulokset

Vastauksia 72kpl, edustaa 30% huoneistoista. Vastaukset jakautuvat verrattain tasaisesti, ainoastaan 3D-rapusta vastausten määrä on muita vähäisempi.  

Tämä artikkeli täydentyy tuloksissa sitä mukaa, kun hallitus on tulokset ja palautteen käsitellyt.

Turvattomuus, varkaudet ja vahingonteot

Kyselyllä selvitettiin asukkaiden turvallisuuden kokemusta ja siihen liittyviä asioita. Vastanneista enemmistö koki Säästökennön ylläpitämät alueet turvallisina. Toisaalta 17% koki nämä turvattomina.

Kaavio 1: kokemus Säästökennon turvallisuudesta

Verrattuna vastaajien kokemukseen Puotinharjun alueen turvallisuudesta, aluetta pidettiin yleisemmin turvattomana kuin Säästökennon ylläpitämiä alueita.

Kaavio 2: Kokemus Puotinharjun turvallisuudesta

Kun tarkasteltiin mitkä tekijät mahdollisesti aiheuttivat turvattomuuden kokemusta 16% kertoi kokeneensa viimeisen vuoden aikana häiritsevää käyttäytymistä viikoittain tai useammin yleisissä tiloissa (kaavio 3), 12% pihoilla (kaavio 4) ja 13% kertoi että hänen omaisuuttaan oli varastettu tai vahingoitettu (kaavio 5) viimeisen vuoden aikana.

Kaavio 3: Kokemukset häiritsevästä käyttäytymisestä yleisissä tiloissa
Kaavio 4: Piha-alueilla tapahtuva häiritsevä käyttäytyminen

Varkauksia tapahtui pääosin yleisissä tiloissa. Vahingontekoja useammin yhtiön parkkipaikalla.

Kaavio 5: Omaisuuden suoja

Avoimissa vastauksissa korostui kolme asiaa: 1) alueella tapahtuva huumekauppa, 2) pihojen hämäryys ja 3) porraskäytävissä tapahtuva metelöinti.

Toimenpiteet
– Hallitus päätti, että pihojen valaistusta lisätään. Ensin tutkitaan mahdollisuutta lisätä valotehoa nykyisissä valaisimissa ja tarvittaessa hankitaan uusia valaisimia.
– Osakkaita pyydetään tarkastamaan hallinnassaan olevat avaimet ja ilmoittamaan kadonneet. Yhteisissä tiloissa tapahtuneissa varkauksissa on käytetty aktiivisia avaimia.
– Avainten hankintaa valtakirjalla tarkennetaan siten, että osakkaalle menee tieto tilauksesta.
– Hallitus pyytää yhtiökokoukselta valtuuksia käyttää videovalvonnan ja lukkojärjestelmän tietoja vahingonteoissa ja varkauksissa käytettyjen avainten poistamiseksi.
– Yhtiö aloittaa keksustelun poliisin kanssa alueen ja erityisesti kääntöpaikan rauhoittamiseksi.
– Selvitetään vartioinnin mahdollisuuksia rauhoittaa tilannetta.

Meteliä ja asumisen häiriöt

Kyselyllä selvitettiin miten usein ja millaista häiriöät asukkaat kokevat kotonaan. 36% vastaajista kertoi kokeneensa häiritsevää meteliä viikottain tai useammin. Häiritsevästä äänestä rapostoitiin varsin tasaisesti kaikista taloista ja rapuista. Avoimista vastauksissa toistuvat toisaalta normaalit elämisen äänet, kuten riitelyä, lapsen itkua tai kova äänistä keskustelua, mutta myös remontoinnista kuuluva meteli sekä porraskäytävästä kuuluvat äänet.

Kaavio 6: asuntoihin kantautuva häiritsevä meteli

Viikoittain tai useammin häiriöstä kertoneista vastaajista noin puolet kertoi ilmoittaneensa häiriöstä. Pääosin asiasta kerrotaan sen aiheuttajalle ja isännöitsijälle. Asiasta kertominen ei useimmiten vaikuta häiriöön. 24% kertoi, että yhteyden otto olisi saanut aikaan merkittävän vaikutuksen tai häiriö olisi poistunut.

Kaavio 7: häiriöön puuttumisen vaikutus

Toimenpiteet
– Hallituksen arvion mukaan iso osa häiriöistä liittyy asumisesta tulevaan ääneen, joka huonon äänierityksen takia kulkeutuu huoneistoihin. Hallitus päätti palkata asiantuntijan selvittämään ja ehdottamaan toimia, joilla huoneistoihin kulkeutuvaa meteliä voitaisiin vähentää.
– Asukkaita päätettiin tiedottaa tilanteesta, jotta useammat olisivat tietoisia elämisen äänien vaikutuksesta naapureihinsa.

Sähköautojen lataamistarve

Sähköautojen lataamistarvetta kartoitettiin. 3% vastaajista oli jo käytössä ladattava sähköauto ja 4% uskoi hankkivansa sellaisen seuraavan kahden vuoden sisällä. 13% arvoi hankkivansa sellaisen seuraavan viiden vuoden sisällä.

Kaavio 8: Sähköauton lataustarve

Toimenpiteet
– Maalämpöremontissa sähkökeskuksien kapasiteettissa huomioitiin sähköautojen lataaminen.
– Hallitus päätti aloittaa suunnittelun millainen kokonaisuus (mm. nopeiden ja hitaiden lataus paikkojen suhde ja hankintarytmi) olisi mielekäs yhtiössä.

Ilmanlaatu

35% vastaajista oli tyytyväinen ilman laatuun huoneistossaan. 2019 vasaajista 60% oli tyytyväinen. 14% kertoi ruuan kärystä (ei kysytty 2019) ja 10% tupakansavusta (13% 2019). Ilmalaadun vaihtelusta kertoi 11% (12% 2019)ja säätöjen puutteellisesta vaikutuksesta kertoi 9% (5% 2019). Ilman laadun ongelmat eivät jakaudu tasaisesti talojen välillä. Verrattuna 2019 tuloksiin tyytyväisyyden lasku on huomattava.

kaavio 9: ilmanlaatu

Toimenpiteet
– Vastauksista erottuvissa taloissa tehdään tarkempaa selvitystä ilmanvaihdon ongelmista tilanteen korjaamiseksi.
– Tupakointikiellosta kerrotaan asukkaille ja myös osakkaita pyydetään viemään kiellot vuokrasopimuksiinsa.
– Asukkaita suositellaan tiivistämään porraskäytävän väliovi, jolloin käytävästä ei tule hajuja huoneistoon.

Tyytyväisyys siiteyteen

Kyselyllä kartoitettiin asukkaiden kokemusta siisteydestä. Pihojen siisteyteen tyytymättömien määrä kasvoi vuoden 2019 8%:sta 24%. Saunojen siisteyteen tyytymättömien määrä kasvoi 1,2%:sta 4.2%. Vuonna 2019 ei kysytty porraskäytävistä, pesutuvista tai kellarikäytävistä erikseen. Tuolloin yleisten tilojen osalta tyytymättömien määrä oli 17%. Nyt porraskäytävien siisteyteen tyytymättömiä on 12%, pesutupien siisteyteen tyytymättömiä on 17% ja kellarikäytävien siisteyteen tyytymättömiä on 15%.

Toimenpiteet
-Pesutupien osalta siivoamista tehostetaan
– Piha-alueille hankitaan roskasäiliöitä ja tupakkaroskiksia. Asukkailta toivotaan ehdotuksia minne näitä tulisi hankkia.
– Avoimen palautteen perusteella kellareista ja ullakoilta viedään roskia ja käytävillä makavaa tavaraa roskiin aina roskalavojen ollessa pihassa.
– porraskäytävien ja muiden tilojen siivousta tarkastellaan lähemmin kevään aikana.

Tyytyväisyys

Kyselyllä kartoitettiin tyytyväisyyttä suhteessa yhtiön palveluihin ja muihin asioihin.

Kaavio 10: tyytyväisyys

Toimenpiteet
– Pihojen valaistusta lisätään
– Tiedottamista lisätään porraskäytävissä 2-4 kertaa vuodessa ilmestyvällä tiedotteella.

Avoimet palautteet

Ainakin C-rapun porraskäytävässä oli todella kovat lämmöt talvella.

– Porraskäytävien lämmityksen säätäminen on ollut ongelmallista viallisten patterien venttiilien takia. Tämä ongelma pitäisi poistua 2022 tehtävässä venttiilien vaihdossa, jonka jälkeen lämpötiloja saadaan laskettua. Hallitus on määritellyt aiemmin yhteisten tilojen (pois lukien saunat) tavoitelämpötilaksi 12 astetta.

Näihin tiloihin riittävästi lämpömittareita, jotta lämpötiloja voidaan tarkkailla huollon ja aktiivisten asukkaiden toimesta

  • Hallitus keskusteli aiheesta ja epäselväksi jäi mihin tiloihin näitä kannattaisi sijoittaa. Asiaan palataan, kun yleisten tilojen lämmityksen säätö on saatu tehtyä.  

Useat toivoivat lisää valaistusta pihoihin

– Pihavalaistusta on päätetty lisätä. Pimeinä olleisiin valaisimiin puuttuminen on viivästynyt sillä on ollut epäselvää kuuluvatko ne maalämpöhankkeen urakoitsijan vai taloyhtiön korjattavaksi. Pahoittelemme pitää viivettä tässä.

Ainakin monelle naapurilleni tuntuu olevan epäselvää roskien lajittelu ja roskikset täyttyvät vääristä sisällöistä ja välillä roskia jätetään lattiallekin tai roskisten päälle.

– 2022 siirrytään syväsäiliöihin. Tämä toivottavasti vähentää säiliöiden ulkopuolelle päätyvän jätteen määrää, kun säiliöiden tila ei ole rajoite. Lajittelua pyritään helpottamaan paremmilla kylteillä. Lajitteluun on kuitenkin vaikea puuttua.

Ehkä pesutupa voisi olla taas maksullinen kuin ennen? Pesutuvassa lisäksi muutamat tietyt asunnot varaavat useita vuoroja viikossa.

– Pesutuvan maksullisuudesta tarkasteltiin kun maksuista luovuttiin. Tuolloin havaittiin, että maksujärjestelmien ottamat palkkiot tuplaisivat kerättävät pesulamaksut. Hallitus selvittää onko tilanne muuttunut tästä. Maksullisuus todennäköisesti vähentää käyttöä.

Pesutuvassa selkeät käyttäytymisohjeet JA saatavilla olevat siistit siivousvälineet

-Päivitetään pesutuvan käyttöohjeistusta ja käännetään ne englanniksi.

Piha-alueilla säännöllisemmät roskakierrokset. Talon ympäriltä ja jopa rapun oven edestä löytyvät käytetyt neulat tuntuvat vaarallisilta. Joku saisi oikeasti kerätä käytetyt neulat pihapiiristä ja talojen ympäriltä pois.

– Maalämpöremontti on sotkenut pihan siivousta. Hallitus on päättänyt hankkia pihalle lisää roskiksia ja tupakkaroskiksia. Mikäli näiden jälkeen tilannetta tarkastellaan uudelleen.  

piha-alueen tupakointipaikat ja niiden tuhkakupit voisi tuoda selvemmin esille.

– Tupakkaroskiksien nähdään olevan riittävän selviä merkkejä tupakkapaikasta.

Tiedonkulku remonteista on ollut puutteellista.

– Eri urakoitsijoilla näyttää olevan hyvin erilaisia tiedottamiskäytäntöjä. Valitettavasti näiden ongelmat tulevat esille usein jälkikäteen. Uusissa sopimuksissa painotetaan hyvää asukastiedottamista, mutta sopimuksilla tähän on vaikea puuttua. Pahoittelemme aiheutunutta haittaa.

Useita hissejä ehdotettu siistittäväksi tai uusittavaksi

– Hissit ovat elinkaarensa päässä, jonka takia niille ei kannata tehdä isompaa uusimista, sillä peruskorjauksen yhteydessä sisäosat uusitaan kokonaan. Hallitus päätti, että esteettisistä syistä hissien peruskorjausta ei aikaisteta. Ehdotettuihin hisseihin teetetään maalaus ilmeen siistimiseksi.

Saisiko pihaa vähän kivemmaksi? Piha-alueille kesäisin enemmän erilaisia kukka-, pensas- ym. istutuksia.

– Hallitus on teettänyt pihasuunnitelman luonnoksen, joka siirtyy asukkaiden kommentoitavaksi myöhemmin. Tässä vaiheessa toivomme, että istutuksia ehdotetaan niihin paikkoihin minne niitä toivotaan.  

Pesutuvat ja kuivaushuoneet: Toistuvana ongelmana se, että jätetään toisten asukkaiden vuoroille pyykkejä naruille.

Hankitaan kuivaushuoneisiin korit, jonne toisilta jääneen pyykin saa siirtää luvallisesti.

Olisi hyvä, että pyykinpesuvuoroissa olisi käytössä jonkinlainen (sähköinen) järjestelmä, joka estäisi sen, että pyykkejä pestään toisen vaaramalla vuorolla.

– Meillä ei ole tietoa, että tällainen järjestelmä olisi tarjolla, joka estäisi käytön. Ensisijaisesti hallitus pyrkii tarkastelemaan maksullisuutta keinona ohjata pesuloiden käyttöä.  

Kuivaushuoneiden kuivurit myös tehottomia kuivausaikaan nähden, pyykit jäävät usein kosteiksi.

– Hankitaan kattoon lisää tuulettimia.

Siisteyteen tuli useita kommentteja ja ehdotuksia.

– Näitä käydään läpi siivousyrityksen kanssa.

Piha-alueiden puiden säilyminen tulisi turvata.

– Näihin ei ole suunniteltu isoja muutoksia. Asia kuvataan pihasuunnitelman luonnoksessa, johon toivottaan asukkailta ehdotuksia, kun se tulee kommentoitavaksi.

Jokaiselle asukkaalle pitäisi antaa lyhyet, selkeät ohjeet, miten tulisi käyttäytyä.

– Hallitus keskusteli tästä ja tuli siihen tulokseen, että kieltolista tuskin toimii. Asukastiedotetta päätettiin lähteä rakentamaan positiivisen kautta.             

Talviaikaan (ja kylmään aikaan muutenkin) rappujen ovelle johtavat ulkorappuset ovat lähes aina vaarallisessa kunnossa.

– Selvitetään keinoja parantaa liukkauden estoa huoltoyhtiön kanssa.

Ainakin 4D rapun Parvekkeiden alla oleva betonitasanne houkuttelee useamman kerran kesässä pössyttelijöitä, piikittelijöitä ja muuta epämääräistä porukkaa parvekkeiden alle. Voisiko tuon tasanteen jotenkin tilkitä tai lukita?

– Tähän ei keksitty keinoa. Hallitus keskustelee vartioinnin mahdollisuuksista, mutta vartijalla ei ole oikeutta kuitenkaan poistaa henkilöä yleiseltä paikalta, jonka takia vartioinnin vaikutus saattaa olla vähäinen ulkona. Myös yhteistyötä poliisin kanssa pyritään saamaan aikaan.

autoilla ajetaan mm kevyen liikenteen väylillä ja pysäköidään holtittomasti.

– Etsitään Parkkipatelle vaihtoehto, joka tarttuisi pysäköintiin pelastusteillä herkemmin. Rajataan kevyen liikenteen väyliä kivillä, jotta niillä ajaminen hankaloituu.

Valvontakamerat paremmin käyttöön, jotta saadaan ullakoille ja kellareihin murtautujat sekä graffiittien tekijät kiinni.

– Hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että se saa valtuudet tarkastella videoaineistoa ja estää sellaisten avainten käyttö, joita on käytetty vahingon teossa.

Olisi myös kiva, jos kesällä taloyhtiö järjestäisi jotain yhteistä toimintaa asukkaille.

Taloyhtiö täyttää ensi vuonna 60 vuotta, joten sen kunniaksi voisi tehdä jotakin. Olisiko mahdollista saada aikaan muraali jonkun talon seinään?

– Muraali aaltopelti pintaan on vaikeasti toteutettavissa. Myös mahdollinen aurinkosähkö saattaa tarvita eteläpäädyistä pinta-alaa. Näin ollen muraali tässä vaiheessa ei näytä toteuttamiskelpoiselta. Hallitus piti hyvänä 60-vuotis synttäreiden juhlimista hyvänä ideana. Tarkempaa suunnittelua mietitään lähempänä. Myös pienempiä vuosittaisia tapahtumia voitaisiin toteuttaa. Hallitus toivoo ideoita, millaisia tapahtumia tai toimintaa se ilmoittautumisia, jos olet kiinnostunut osallistumaan niiden järjesteämiseen/ideointiin.

Olemme huomanneet, että asuntoomme tulee kylmä, kun lämpötila ulkona nousee plussan puolelle. Silloin patterit viilenevät mielestämme selkeästi ja sisällä on kylmempi.

– Huoneistojen lämmön säätöä tehdään syksyllä 2022 ja talvella 2022-23. Mikäli tämänkin jälkeen huoneistossa lämpötila laskee alle 20 asteen, olethan yhteydessä huoltoyhtiöön.

 Hissi on toiminut ikäänsä nähden hyvin, mutta mielestämme on hieman vaarallinen, sillä ovi ei liiku hissin mukana. Myös hissin tilaussysteemi hankaloittaa hissin käyttöä, kun hissiä ei voi tilata, jos ovi on auki jossain muussa kerroksessa tai hissi on liikkeellä.

– Hissin ovien osalta hallitus päätti 3D-hissin peruskorjauksen yhteydessä, että nykyistä ratkaisua ei muuteta sillä se hidastaisi hissin käyttöä ja pienentää korin tilaa. Tilaus systeemi uusiutuu siinä vaiheessa kun hissi peruskorjataan. Peruskorjaukset tapahtuvat kun jokin hissi hajoamassa.

Olisiko lisärakentamista syytä vielä miettiä?

– Lisärakentamisen tulot ovat verottettavia ellei yhtiöllä ole vastaavia kuluja. Näin ollen lisärakentamisen tarkastelu lienee ajankohtaista seuraavan kerran, kun isompia remonttitarpeita ilmenee.

Toivoisin 3-4 talojen alueelle kameravalvontaa.

– Hallitus keskusteli tästä vaihtoehdosta ja ongelmaksi muodostuu se että poliisi harvoin selvittää vahingontekoja. Kameroista pystytään näkemään henkilöitä, mutta heidät pitäisi pystyä tunnistamaan, jotta toimintaan voitaisiin puuttua. Hallituksen arvioin mukaan ulkotilojen kuvaaminen ei usein ole tehokasta.

Erikoista oli taloyhtiön huollon toiminta, kun kesti viikko (yli viikonlopun) tulla vesikatkoksen jälkeen fiksaamaan putket, että tulisi lämmintä vettä.

– Tänä talvena huoltoyhtiöllä on ollut kiirettä lumitöiden takia. Vesikatkon jälkeen myös yksi patterilinja oli kylmänä, jota selvitettiin. Näiden takia reaktioaika on ollut tavallista pidempi. Pahoittelemme tätä.

Rappukäytävässä kaikuu tosi paljon, voisiko niihin harkita jotain akustointilevyjä tai jotain akustointiratkaisua.

– Porraskäytävistä tuleva meteli on huomioitu. Hallitus pyytää asiantuntijaa miettimään ratkaisun, jolla voitaisiin vähentää porraskäytävistä tulevaa meteliä.

Suodattimien vaihto? Piti tapahtua alun perin jo vuosi sitten syksyllä. Uudesta ajankohdasta ei kuulunut tietoa.

– Vaihdon aikataulu on toukokuussa. Pahoittelemme huonoa tiedottamista.

Asuntoyhtiön nettisivujen postituslistalle liittyminen ei onnistu. Näin ollen asioista perillä pysyminen on hankalaa.

– laitatko viestiä admin@saastokenno.com niin saadaan tunnusluotua. Ongelmista kannattaa kertoa pienellä kynnyksellä mailitse.

Viimeksi kun katsoin, niin 4A-rapun ilmoitustaululla oli vielä paperit parveketupakoinnin (mahdollisesta tms) kieltämisestä, voisiko sen päivittää paperiin, että parveketupakointi on nyt kielletty?

– Hankitaan porraskäytäviin kieltokyltit.

Parkkipaikkojen maltillinen lisäys pitäisi saada toteutettua mahdollisimman pienin nykyisten piha-alueiden menetyksin.

– Pääosin parkkipaikkoja on vapaana. Tallipaikkoja puolestaan ei. Tallipaikkojen hinnoittelua uusitaan tallien korjaamisen jälkeen, joka saattaa tuoda niitä saataville. Näin ollen paikojen lisäämistä ei pidetä tarpeellisena tässä vaiheessa.

Vesimittarit olisi pitänyt asentaa putkirempan yhteydessä. Nyt maksan muiden vesimaksuja,jotka eivät ole kirjoilla asunnoissa,vaikka siellä majailevatkin..

– Vesimittareiden asennuskustannus ja uusimiskustannus ovat varsin korkeat. Näin ollen hallitus on pyrkinyt tekemään vedensäätöä ohjaavia toimenpiteitä. Säästösuihkujen ja suuttimienn hankkimisen seurauksena kulutus on laskenut jo verratain lähelle suomalaisten keskiarvoa.

Tässä talossa kuuluu äänet todella selkeästi naapuriin. Toivoisinkin, että jokaiselle asukkaalle tehtäisiin selväksi, että VOISIVAT OTTAA NAAPURINSA PAREMMIN HUOMIOON

– Tämä on valitettava tosi asia. Tämä on yksi asia josta hallitus tiedottaa jokaista huoneistoa.

Desibelimittari / -rajoitus joka asunnossa olisi hyvä idea ja siihen taloyhtiöltä raja, mitä ei tulisi ylittää !!!!

– Hallitus keskusteli ehdotuksesta. Desibelirajan määrittely koettiin vaikeaksi, yksittäinen kova ääni tai jatkuva ääni vaativat erilaisen määrityksen, kuin myös eri taajuusien aiheuttama häiriö on erilainen. Mittari voidaan toki hankkia, mutta jotta sen käyttö osoittaisi epäkohdan tallentamiseksi ei ole ongelmatonta. Käsityksen mukaan mittarit osoittavat hetken äänen paineen, joten ne huonosti soveltuvat asumisen äänten tutkimiseen. Aiheesta lisää asukastiedotteessa, joka julkaistaan myöhemmin.

Naapurista tulee käryä ulkokautta huoneistooni (4CD talo).

– Olethan yhteydessä huoltoyhtiöön niin saadaan tutkittua asiaa tarkemmin.

Joku ratkaisu siihen, ettei parvekkeilla poltettaisi.

– Suosittelemme, että asukkaat havaitessaan tupakointia parvekkeilla ilmoittaisivat mistä parvekkeesta on kyse ja minkä näköinen henkilö poltti isännöitsijälle.  Näin tupakointiin voidaan puuttua.  

Ilmanlaadusta: epäselvyyttä ikkunaremontin tarkastuksesta ja sen laadusta. Oltu tuolloin yhteydessä hallituksen edustajaan, myös ikkunayrityksen edustajaan, joka vähätteli asiaa, eikä lopulta vastannut yhteydenottoon.

– Tästä tapauksesta ikkunaremontin vaikutuksesta ilmanlaatuun emme löytäneet lisätietoa. Pyytäisimme asukasta olemaan yhteydessä isännöitsijään asian selvittämiseksi.

Avoimissa palautteissa tuotiin esille lukuisia epäkohtia esim. ilmanvaihdosta tai siisteydestä, joista on tehty toimenpidepyyntö huoltoyhtiöön. Asukkaita rohkaistaan laittamaan viestiä epäkohdista huoltoyhtiöön suoraan. Mikäli asia ei heille kuulu, he ohjaavat eteenpäin. Mikäli asiat jäävät hoitamatta tai toteutus venyy toivomme, että asukas ottaa hallitukseen yhteyttä.

Vastaa